Brzeg, dnia  17.06.2020 r.

G.6845.2. 40.2020

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz części nieruchomości

przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 

  1. Położenie nieruchomości –  Brzeg, obręb Centrum
  2. Opis nieruchomości :
            Do wydzierżawienia przeznaczone są :
  1. grunty o łącznej pow. 0,4113 ha, stanowiące część działki nr 636/8, położonej w Brzegu, obręb Centrum, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą nr OP1B/00007419/1, zaznaczonych kolorem zielonym na mapie zasadniczej w skali 1:500, stanowiącej załącznik nr 1 do wykazu wraz z położonymi na tych gruntach budynkami, budowlami i urządzeniami trwale z gruntem związanymi oraz wraz z przyłączami wybudowanymi lub przebudowanymi w ramach realizacji inwestycji o nazwie „Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym”,
  2. położone na parterze budynku B3 usytuowanego na działce nr 636/8 w Brzegu, obręb Centrum, pomieszczenia o łącznej powierzchni netto 229,12 m2, zaznaczonych kolorem zielonym na planie sytuacyjnym rzutu parteru budynków szpitala, stanowiącym załącznik nr 2 do wykazu ,
  3. położonej na parterze budynku B3 usytuowanego na działce nr 636/8 w Brzegu, obręb Centrum, klatki schodowej, zaznaczonej szrafurą koloru zielonego na planie sytuacyjnym rzutu parteru budynków szpitala, stanowiącym załącznik nr 2 do wykazu,
  4. położonego w piwnicy budynku B1 usytuowanego na działce nr 636/8 w Brzegu, obręb Centrum, pomieszczenia hydroforni zlokalizowanego w piwnicy budynku B1 o pow. netto 29,91 m2 zlokalizowanej pod pomieszczeniem zaznaczonym kolorem zielonym na planie sytuacyjnym rzutu parteru budynków szpitala , stanowiącym załącznik nr 2 do wykazu.

III. Tryb –  bezprzetargowy    :

  1. Dzierżawa na czas nieoznaczony na rzecz Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu ul. Mossora .
  2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Sposób zagospodarowania: na cele prowadzenia działalności statutowej.

Przeznaczenie: nieruchomość objęta wykazem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg uchwalonego przez Radę Miejską w Brzegu uchwałą Nr XVIII/142/2003 z dnia  z dnia 19.12.2003 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Opolskiego Nr 7  z dnia 6 lutego 2004 r., poz.121, zmienionego uchwałą nr XLVIII/472/09 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 4 września 2009 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Opolskiego Nr 90  z dnia 02 listopada 2009 r., poz.1307, ., położona jest:

– działka nr 636/8, zgodnie z ustaleniami dotyczącymi zasad kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej obowiązującego planu, jest położona w granicach terenu elementarnego E10MN/U, na obszrze o podstawowej funkcjio : usługowej z towarzyszącymi mieszkaniami oraz zielenią (U), w obrębie istniejącego zainwestowania; zgodnie z ustaleniami dot. zasad ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz zasad strefowania obowiązującego planu położona jest na obszarze : strefy III – zabudowy mieszkaniowo usługowej o wysokiej intensywności, posiadającej charakter śródmiejski uwarunkowany historycznie, strefy B-ochrony konserwatorskiej; zgodnie z ustaleniami dot. zasad ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego miasta, prawidłowego zagospodarowania jego zasobami oraz ochrony zdrowia ludzi, obowiązującego planu, jest położona : w granicach wysokiej ochrony zbiornika wód podziemnych GZWP 321.

 

 

  1. Wysokość opłat, terminy ich wnoszenia oraz zasady aktualizacji opłat:

Miesięczny czynsz dzierżawy w kwocie : 14.117,20 zł

Do czynszu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

 

 

 

Czynsz będzie waloryzowany  corocznie z dniem 1 stycznia każdego roku, na podstawie wskaźników wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez GUS w Monitorze Polskim za rok ubiegły.

Czynsz miesięczny płatny z góry w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

 

 

 

 

 

 

Wykaz nieruchomości do dzierżawy wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12  na okres 21 dni, tj. od dnia 17.06.2020 r. do dnia 7.07.2020 r.

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej. Ponadto wykaz publikuje się  na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info w wyżej wymienionych terminach

 

 

Wydrukuj stronę