Brzeg, dnia 23 listopada 2017 r.

Przewodniczący
Rady Powiatu Brzeskiego

Ogłoszenie

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 listopada 2017 r. o godz. 10 00 w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, odbędzie się XXXV posiedzenie Rady Powiatu Brzeskiego z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji oraz stwierdzenie ich prawomocności.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad z dnia 26.10.2017 r.
4. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu, bieżącej działalności oraz realizacji uchwał Rady Powiatu Brzeskiego.
5. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja o Domach Pomocy Społecznej, dla których organem prowadzącym jest Powiat Brzeski.
7. Informacja Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów.
8. Informacja ostanie rolnictwa w Powiecie Brzeskim:
a) działania Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego na rzecz rolników i rozwoju wsi w Powiecie Brzeskim
oraz krótka analiza SWOT obszarów wiejskich w Powiecie Brzeskim;
– p. Renata Zimmermann, Główny Specjalista Rozwoju Obszarów Wiejskich w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie,
b) działalność Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Brzegu z siedzibą
w Lewinie Brzeskim za rok 2017:
– p. Arletta Kostrzewa Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Brzegu z siedzibą w Lewinie Brzeskim,
c) działalność Biura Wsparcia Inwestycyjnego Opolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa za rok 2017 oraz planowane nabory wniosków w roku 2018:
– p. Jolanta Bińczycka Naczelnik Biura Wsparcia Inwestycyjnego.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego (druk nr 1),
b) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego (druk nr 2),
c) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na wynajęcie lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Brzeskiego (druk nr 3),
d) stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej nr 1 dla Dorosłych w Brzegu wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu (druk nr 4),
e) stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej nr 2 dla Dorosłych w Brzegu wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu (druk nr 5),
f) stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej nr 3 dla Dorosłych w Brzegu wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu (druk nr 6),
g) zmieniająca uchwałę w sprawie obsługi finansowo-kadrowej (druk nr 7),
h) współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r. (druk nr 8),
i) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (druk 9),
j) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2017 (druk nr 10).
10. Odpowiedzi Starosty na wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
11. Rozpatrzenie skargi.
12. Wnioski, informacje i oświadczenia radnych.
13. Zamknięcie obrad sesji.

Serdecznie zapraszam mieszkańców powiatu do wzięcia udziału w sesji.

Przewodniczący Rady
Stanisław Kowalczyk

Wydrukuj stronę