Brzeg, dnia 1.02. 2018r.

G.6840.2. 14 .2017

Zarząd Powiatu Brzeskiego
ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Brzeskiego

1. Położenie oznaczenie i opis nieruchomości:
Nieruchomość niezabudowana położona w Brzegu stanowiąca własność Powiatu Brzeskiego, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 806/9 o pow. 0,0416 ha, obręb Centrum, ark. m. 10 dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą KW nr OP1B/00007497/1.
Nieruchomość położona jest ok.600 m na południe od centralnej części miasta (rynku) Brzegu, w otoczeniu gruntów zabudowanych. Grunt został wydzielony z terenu użytkowanego przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Brzegu, znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, handlowo-usługowej oraz oświaty. Lokalizacja korzystna. Działka Nr 806/9 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp do drogi publicznej – ul. Wyszyńskiego, zostanie zapewniony w drodze służebności drogowej na działce nr 806/8.
Dojazd od południa ulicą Wyszyńskiego, następnie przez teren publiczny gminny stanowiący działkę nr 817, dalej przez działkę 806/8 (pas służebności o szerokości 11,54 m i długości 6,00m, o pow.69m2). Pas służebności na działce nr 806/8 jest utwardzony kostką betonową i stanowi drogę wewnętrzną oraz parking na terenie szkoły. Działka nieuzbrojona. Uzbrojenie pełne ( prąd, woda, kanalizacja, gaz) w ulicy Wyszyńskiego. Działka obecnie jest niezabudowana i użytkowana jako teren zieleni. Od wschodu przylega do istniejącej zabudowy mieszkaniowej.
Na nieruchomości mogą znajdować się pozostałości po utwardzeniu oraz pozostałości podziemnej infrastruktury (rury, fundamenty, murki, kable itp.)

2. Przeznaczenie nieruchomości:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg uchwalonym przez Radę Miejską w Brzegu uchwałą Nr XVIII/142/2003 z dnia 19.12.2003r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 7 z dnia 6 lutego 2004r., poz.121 ze zmianami , działka nieruchomość położona jest w granicach : terenu elementarnego C 1 MN/U, terenu o funkcji podstawowej – U – tereny usługowe wraz z towarzyszącym mieszkalnictwem oraz zielenią w ramach istniejącego inwestowania, strefy III – zabudowy mieszkaniowo-usługowej o wysokiej intensywności, posiadającej charakter śródmiejskiej uwarunkowany historycznie, strefy B – ochrony konserwatorskiej, strefy OW – obserwacji archeologicznej, w granicach obszaru wysokiej ochrony wód podziemnych.

3. Sposób zagospodarowania: zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego

4. Termin zagospodarowania: nie ustalono

5. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

6. Forma zbycia: sprzedaż na własność

7. Tryb zbycia: ustny przetarg nieograniczony

8. Cena wywoławcza: 75 000,00 zł + podatek VAT

9. Miejsce i termin przetargu :
Przetarg odbędzie się w dniu: 7.03. 2018r. o godz. 9.00 w siedzibie Starostwa  Powiatowego w Brzegu ul. Robotnicza 12, pokój nr 104 na I piętrze budynku B.

10. Warunki udziału w przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które:

 • wpłacą wadium w terminie i wysokości, określonych w punkcie 11 niniejszego ogłoszenia oraz stawią się na przetarg osobiście lub przez pełnomocnika (dotyczy osób fizycznych) albo przez przedstawiciela (dotyczy innych podmiotów)
 • przedstawiciele lub pełnomocnicy innych podmiotów zamierzających uczestniczyć w przetargu są obowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu odpowiednio:
  – aktualnego odpisu lub wydruku z właściwego rejestru sądowego lub urzędowego
  – pełnomocnictwa
  – numer konta, na które należy zwrócić wadium (dotyczy wszystkich uczestników
  przetargu)
 • cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jednolity tekst Dz.U. z 2014r., poz.1380), obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej aktualne zezwolenie ( lub promesę) ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości,

W przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne poświadczenie.
Przedkładane dokumenty nie mogą być wydane wcześniej niż sześć miesięcy przed datą przetargu, a przystępujący do przetargu składają oświadczenia, iż dokumenty są aktualne na dzień składania dokumentów o przetargu.
Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu, z podpisem notarialnie poświadczonym lub stawić się na przetarg ze współmałżonkiem.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia i ze stanem przedmiotu przetargu i nie wnoszą do stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.

Granice nabywanej nieruchomości przyjmuje się według stanu ujawnionego w operacie ewidencji gruntów i budynków. Nabywca może zażądać okazania w terenie znaków granicznych wyznaczających granice nabywanej nieruchomości pod warunkiem pokrycia kosztów usługi geodezyjnej wznowienia położenia znaków granicznych.

11. Wadium:
Wysokość wadium wynosi 7 500,00 zł i jest płatne w pieniądzu na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów nr rach. 76 8870 0005 2001 0030 2668 0004 lub w kasie Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12, w terminie do dnia 28.02. 2018 r. do godz. 2400.
Za termin wpłaty uważa się moment wpływu środków na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu.

UWAGI:
– Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości
– Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym
– w przypadku uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium przepada.

12. Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości:
– Oferent, który wygrał przetarg, jest obowiązany do zapłaty ceny nieruchomości przed ustalonym przez Zarząd Powiatu Brzeskiego terminem zawarcia umowy przenoszącej własność na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków –Łosiów nr rach. 06 8870 0005 2001 0030 2668 0003.
– Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty wieczystoksięgowe .

Zarząd Powiatu Brzeskiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny; informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu.
Informacja o wyniku przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni. Informację wywiesza się po 7 dniach od dnia rozstrzygnięcia przetargu tj. po terminie przewidzianym na złożenie skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu.

Szczegółowych informacji o przetargu i możliwości dokonania oględzin przedmiotu przetargu udziela Izabela Wiecheć, Geodeta Powiatowy, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu, Brzeg, ul. Robotnicza 12, pok. Nr 107, tel. 4447 916

Zarząd Powiatu Brzeskiego zaprasza do udziału w przetargu.

Uwaga: niniejsze ogłoszenie o przetargu ukaże się w dniu 1.02.2018r.,w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl i Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info.
Ponadto ogłoszenie wywiesza się na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej nr 12 i nr 20, na okres 30 dni tj. od dn. 1.02. 2018r. do dnia przetargu.

Mapa działki nr 806/9

 

 

 

Wydrukuj stronę