Starosta Brzeski

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

 

 1. Położenie oznaczenie i opis nieruchomości :

Zabudowana nieruchomość gruntowa Skarbu Państwa usytuowana w miejscowości Lipowa 26a, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 312 o łącznej powierzchni 0,3900 ha, AR_1, obręb Lipowa, gmina Grodków, o nr KW OP1N/00067953/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nysie Wydział V Ksiąg Wieczystych,

Nieruchomość położona jest w środkowej części wsi Lipowa w otoczeniu gruntów o funkcji mieszkalnej, gospodarczej i rolnej.  Teren wokół gruntu w przeważającej części jest ogrodzony. Działka ma zapewniony dostęp do drogi publicznej. Na terenie nieruchomości znajdują się miejsca parkingowe. Teren uzbrojony jest w instalacje energetyczną. Nieruchomość zabudowana jest zespołem budynków gospodarczych oraz pozostałością po małej stacji paliw.

 

Największy z budynków gospodarczo-magazynowych (nr ewidencyjny 43s) był wzniesiony w okresie przedwojennym. Powierzchnia zabudowy wynosi 532m2. Budynek usytuowany jest wzdłuż południowej granicy działki. W budynku znajdują się pomieszczenia garażowo-gospodarcze i magazynowe. Konstrukcja i pokrycie dachu w stanie złym. Widoczne ugięcia płyt stropowych. Pokrycie dachu jest nieszczelne. Rynny i rury spustowe są nieszczelne. Na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych widoczne zawilgocenie. Ściany nie posiadają izolacji. Na elewacji widoczne ubytki i spękania. Tynki wewnętrzne oraz powłoki malarskie w stanie złym. Posadzki betonowe w stanie złym. Ogólny stan techniczny budynku i instalacji elektrycznej jest zły. Instalacja jest zużyta, nadaje się do wymiany. Funkcjonalność budynku znacznie pogorszona. Znajdująca się w budynku stolarka drzwiowa jest zużyta. Budynek nadaje się do kapitalnego remontu.

 

Budynek gospodarczo-magazynowy o nr ewidencyjnym 40i usytuowany jest w północnej części nieruchomości. Posiada lekką konstrukcję zbudowaną z elementów prefabrykowanych. Stropodach wykonany z płyt korytkowych na konstrukcji stalowej. Pokryty jest papą. Konstrukcja i pokrycie dachu w stanie pogorszonym. Budynek nie posiada rynien i rur spustowych. Na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych widoczne zawilgocenie. Ściany nie posiadają izolacji. Na elewacji widoczne ubytki i spękania. Znajdująca się w budynku stolarka okienna i drzwiowa jest zużyta. Budynek posiada posadzki betonowe. Ich stan techniczny jest średni. Do budynku prowadzą duże blaszane wrota, które są skorodowane. Doprowadzona jest instalacja elektryczna. Instalacja jest zużyta, nadaje się do remontu wymiany. Funkcjonalność budynku jest średnia. Powierzchnia zabudowy wynosi 173 m2.

 

W południowym narożniku działki znajduje się mały budynek gospodarczy i ustępy (nr ewidencyjny 41i i 42i). Łączna powierzchnia zabudowy wynosi 34m2. Budynki wzniesione na planie prostokątów. Według ewidencji budynków wzniesione w 1970 roku. Wybudowane z cegły. Budynki niepodpiwniczone, jednokondygnacyjne. Stropodach jednospadowy kryty papą. Konstrukcja i pokrycie dachu w stanie złym – nieszczelne. Budynek nie posiada rynien i rur spustowych. Na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych widoczne zawilgocenie. Ściany nie posiadają izolacji. Na elewacji widoczne ubytki i spękania. Na ścianie południowej widoczne duże pęknięcie. Znajdująca się w budynku stolarka okienna i drzwiowa jest zużyta. Budynek posiada posadzki betonowe. Ich stan techniczny jest zły. Znajdująca się w budynku instalacja elektryczna jest nieczynna. W całości nadaje się do wymiany. Ze względu na osunięcie się fundamentów budynek może grozić zawaleniem. Ogólny stan techniczny jest bardzo zły. Funkcjonalność budynków znacznie pogorszona. Budynki nadają się do kapitalnego remontu lub wyburzenia.

 

W zachodnim narożniku nieruchomości usytuowane są nieczynne urządzenia dawnej małej stacji paliw, wraz ze zbiornikami i  małym budynkiem murowanym. Budynki wzniesione w 1973 r. o nr ewidencyjnym 44i. Powierzchnia zabudowy wynosi 13m2.  Konstrukcja i pokrycie dachu w stanie złym. Brak rynien i rur spustowych. Na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych widoczne zawilgocenie. Ściany nie posiadają izolacji. Na elewacji widoczne ubytki i spękania. Tynki wewnętrzne i powłoki malarskie w stanie złym. Stolarka drzwiowa jest wybrakowana. Znajdująca się w budynku instalacja elektryczna jest zużyta. Nadaje się do remontu i wymiany. Przy budynku znajdują się dwa nieczynne od długiego czasu dystrybutory paliwa, zadaszenie oraz zbiornik paliwa. Urządzenia nie spełniają obecnych norm i nadają się do likwidacji. Zużycie techniczne i funkcjonalne bardzo duże.

Ogólny stan techniczny zabudowy zespołu w/w budynków jest zły, a ich funkcjonalność średnia.

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niektórych miejscowości gminy Grodków, zatwierdzonego uchwałą nr XXXV/376/2006 Rady Miejskiej w Grodkowie z dn. 27 września 2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dn. 18 grudnia 2006 r., nr 92, poz. 2727 oraz uchwałą nr XXV/263/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dn. 30 grudnia 2008 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dn. 9 marca 2009 r., nr 16, poz. 246 zmieniającą uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niektórych miejscowości gminy Grodków – obszar obejmujący działkę nr 312 w Lipowej znajduje się na terenie oznaczonym symbolem RU/1 –  przeznaczenie podstawowe – tereny obsługi produkcji w gospodarstw rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych i rybackich,

1) dopuszczalne kierunki przekształceń:

 1. Modernizacja, adaptacja i rozbudowa istniejących budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi,
 2. Budowa nowych budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi,
 3. Zabudowa odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych,

2) zabrania się lokalizowania w granicach działek obiektów i urządzeń usługowych i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczególnymi do przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest wymagane, z wyłączeniem realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz dróg (ulic),

3) dopuszcza się realizację funkcji mieszkaniowej przy założeniu, że funkcją dominującą jest funkcja podstawowa,

4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:

 1. ustala się maksymalną wysokość nowo realizowanych budynków mieszkalnych na 2 kondygnacje nadziemne plus poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 12 m licząc od poziomu terenu (najniższego) do szczytu kamienicy,
 2. parametry dotyczące linii zabudowy określone zostały w § 6 oraz na rysunkach planów,
 3. dopuszcza się przeznaczenie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 50% powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń ozdobna, ogrody, itp. )
 4. ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,75,
 5. dopuszcza się lokalizację hal, wiat i magazynów o wysokościach nieprzekraczających 12 m, licząc od powierzchni terenu do szczytu kamienicy lub najwyższego elementu konstrukcyjnego obiektu.

 

 1. Sposób zagospodarowania : zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego

 

 1. Termin zagospodarowania : nie ustalono

 

 1. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

 1. Forma zbycia : sprzedaż na własność

 

 1. Tryb zbycia : ustny  przetarg nieograniczony

 

 1. Cena wywoławcza :  96 000,00 zł . Stawka VAT zw (towar używany).

 

 

 

 1. Miejsce i termin przetargu :

    Przetarg odbędzie się w dniu : 14.01. 2021 r. o godz. 900 w siedzibie Starostwa

Powiatowego w Brzegu ul. Robotnicza 12, pokój nr 104 na I piętrze budynku B.

 

 1. Warunki udziału w przetargu:

W przetargu mogą  brać udział  osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które:

 • wpłacą wadium   w  terminie  i wysokości, określonych w punkcie 11   niniejszego ogłoszenia oraz stawią się na przetarg osobiście lub przez pełnomocnika (dotyczy osób fizycznych) albo przez przedstawiciela (dotyczy innych podmiotów)
 • przedstawiciele lub pełnomocnicy innych podmiotów zamierzających uczestniczyć w przetargu są  obowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu  odpowiednio:

–   aktualnego odpisu lub wydruku z właściwego rejestru sądowego lub urzędowego

–   pełnomocnictwa

–   numer konta, na które należy zwrócić wadium (dotyczy wszystkich uczestników

przetargu)

 • cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jednolity tekst Dz.U. z 2014r., poz.1380), obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej aktualne zezwolenie ( lub promesę) ministra właściwego do spraw wewnętrznych  na nabycie nieruchomości,

W przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne poświadczenie.

Przedkładane dokumenty nie mogą być wydane wcześniej niż sześć miesięcy przed datą przetargu, a przystępujący do przetargu składają oświadczenia, iż dokumenty są aktualne na dzień składania dokumentów o przetargu.

Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu, z podpisem notarialnie poświadczonym lub stawić się na przetarg ze współmałżonkiem.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia i ze stanem przedmiotu przetargu i nie wnoszą do stanu  przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.

Granice nabywanej nieruchomości przyjmuje się według stanu ujawnionego w operacie ewidencji gruntów i budynków. Nabywca może zażądać okazania w terenie znaków granicznych wyznaczających granice nabywanej nieruchomości pod warunkiem pokrycia kosztów usługi geodezyjnej wznowienia położenia znaków granicznych.

 

 1. Wadium :

Wysokość wadium wynosi  4 800,00 zł  i jest płatne w pieniądzu na konto  Starostwa Powiatowego w Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów nr  rach. 76 8870  0005 2001 0030 2668  0004 lub w kasie Starostwa  Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12, w terminie do dnia 5.01. 2021 r. do godz. 2400.

      Za termin wpłaty uważa się moment wpływu środków na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu.

      UWAGI:

 • Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości
 • Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia,  unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym
 • w przypadku uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od  zawarcia   umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium przepada.

 

 

 

 

12 . Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości:

 • Oferent, który wygrał przetarg, jest obowiązany do zapłaty ceny nieruchomości przed ustalonym przez Starostę Brzeskiego terminem zawarcia umowy przenoszącej własność na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków –Łosiów nr rach. 22 8870 0005 2001 0030 2668 0006.
 • Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty wieczystoksięgowe .

 

Starosta Brzeski zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny; informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu.

Informacja o wyniku przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni. Informację wywiesza się po 7 dniach od dnia rozstrzygnięcia przetargu tj. po terminie przewidzianym na złożenie skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu.

 

Szczegółowych informacji o przetargu  i możliwości dokonania oględzin przedmiotu przetargu udziela Izabela Wiecheć, Geodeta Powiatowy, w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Brzegu, Brzeg, ul. Robotnicza 12, pok. Nr 107, tel. 4447 916

 

Starosta Brzeski zaprasza do udziału w przetargu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: niniejsze ogłoszenie o przetargu ukaże się w dniu 25.11.2020 r., w prasie lokalnej  oraz na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl i Biuletynie Informacji Publicznej  http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info.

Ponadto ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12   na okres 30 dni  tj. od dn. 25.11. 2020 r. do dnia przetargu.

 

 

 

 

Wydrukuj stronę