Załącznik  nr 1 do zarządzenia Starosty Brzeskiego  z dnia 23.09..2020 r.  nr  56 /2020

G.6845.1.2.2020                                                                      Brzeg, dnia 12.01. 2021   r.

Starosta Powiatu Brzeskiego

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

stanowiącej własność Skarbu Państwa

 

  1. Położenie, oznaczenie i opis przedmiotu dzierżawy:

Lokal użytkowy nr 1 o powierzchni 300,66 m2, usytuowany w budynku położonym  w Brzegu przy ul. Bolesława Chrobrego 27, na terenie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 564/4, nr  600 i nr 609/4 o łącznej powierzchni 0,1267 ha, AR_8, obręb Centrum, gmina Brzeg, udział w nieruchomości wspólnej 305623/1000000,  lokal jest objęty Księgą Wieczystą o nr KW OP1B/00051309/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzegu Wydział V Ksiąg Wieczystych, natomiast dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest Księga Wieczysta o nr OP1B/00033397/1 przez Sąd Rejonowy w Brzegu Wydział V Ksiąg Wieczystych

Lokal znajduję się w przyziemiu/piwnicy budynku wielorodzinnego mieszkalno-użytkowego wybudowanego w okresie przedwojennym (1860 r.). W skład lokalu wchodzą: 2 wiatrołapy, 5 komunikacji, pomieszczenie techniczne, 10 zapleczy, natrysk, 3 wc, sala, pomieszczenie biurowe. Lokal wyposażony jest w nieczynną instalacje elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową oraz centralne ogrzewanie zasilane z sieci miejskiej. Standard wykończenia i wyposażenia lokalu jest niski. Lokal (w tym wszelkie instalacje) nadaje się do kapitalnego remontu. Na ścianach i suficie widoczne zacieki świadczące o nieszczelności stropodachu. Na ścianach i posadzkach znajdują się zużyte płytki ceramiczne. Od wielu lat lokal jest nieużytkowany, a jego ogólny stan techniczny jest zły. W przeszłości w lokalu prowadzona była stołówka z zapleczem kuchennym. Do lokalu prowadzą trzy niezależne wejścia.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, uchwalonego dnia 28 marca 2019 r. Uchwałą nr VII/85/19 Rady Miejskiej Brzegu ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego w dniu 24 kwietnia 2019 r. poz. 1596 dla działek o nr 600, 609/4, 564/4 położonych przy ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu, obręb Centrum, oznaczonych symbolem O3.MW/U- teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z towarzyszącą zabudową ustala się:

  • przeznaczenie podstawowe pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną;
  • przeznaczenie towarzyszące pod zabudowę usługową;

 

Według ustaleń dotyczących zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i  zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej w granicach terenu działek o nr 600, 609/4, 564/4 położonych przy ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu, obręb Centrum, zlokalizowany jest zabytek oznaczony w planie 5.1.21-B.S.1.R.- rej. zab.  2331/94 – budynek socjalno-mieszkalny (wraz z otoczeniem) wpisany do rejestru zabytków. Wyżej wymienione działki położone są w granicach Parku Kulturowego „Książęce Miasto Brzeg”

 

Według ustaleń dotyczących zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu uzupełniający sposób zagospodarowania terenu przewiduje budowę: a) wiat, b) obiektów małej architektury; c) dojścia i dojazdów; d) miejsc do parkowania; e) garaży; f) budowli infrastruktury technicznej; g) zieleni urządzonej.

 

  1. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

3.Forma udostępnienia:  dzierżawa na czas nieoznaczony

 

  1. Miesięczny czynsz wywoławczy: 1000,00 zł. Do czynszu będzie doliczany podatek VAT w stawce obowiązującej w wystawienia faktury. Ponadto dzierżawcę będą obciążały wszelkie koszty utrzymania lokalu oraz koszty przystosowania lokalu do umówionego użytku w tym w szczególności podatek od nieruchomości. Wskazuje się, że podatek od nieruchomości za rok 2020 wynosił 2613,93 zł. ( słownie: dwa tysiące sześćset trzynaście złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze). Dzierżawca zobowiązany jest również do ponoszenia kosztów związanych z zarządem nieruchomością wspólną na rzecz wspólnoty mieszkaniowej.

Czynsz będzie waloryzowany  corocznie z dniem 1 stycznia każdego roku, na podstawie wskaźników wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez GUS w Monitorze Polskim za rok ubiegły.

Czynsz płatny w terminie do 10 dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc.

 

  1. Miejsce i termin przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 23.02.2021 r. o godz. 900 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu ul. Robotnicza 12, pokój nr 107 na I piętrze budynku B.

 

  1. Warunki udziału w przetargu:

W przetargu mogą  brać udział  osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które:

wpłacą wadium w terminie i wysokości określonych w punkcie 7 niniejszego ogłoszenia oraz stawią się na przetarg z dowodem tożsamości osobiście lub przez pełnomocnika (dotyczy osób fizycznych) albo przez przedstawiciela lub pełnomocnika (dotyczy innych podmiotów) .

Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne z podpisem notarialnie poświadczonym oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na zawarcie umowy dzierżawy na warunkach zgłoszonych podczas przetargu  przez współmałżonka przystępującego do przetargu. Warunek ten nie dotyczy osób, które stawią się na przetargu  ze współmałżonkiem.

Wymagane jest złożenie komisji przetargowej oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu przetargu oraz zapoznaniu się z projektem umowy dzierżawy.

Wysokość minimalnego postąpienia będzie wynosić 100 zł

 

  1. Wadium:

Wysokość wadium wynosi 500,00 zł i płatne jest w pieniądzu na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów nr rach. 76 8870 0005 2001 0030 2668 0004 lub w kasie Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12, w terminie do dnia 17.02.2021 r. do godz. 2400 .

Za termin wpłaty uważa się moment wpływu środków na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu.

Uwagi:

– Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu

dzierżawnego.

– Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie

później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia,

unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym

 

  1. Warunki zawarcia umowy dzierżawy:

Umowa dzierżawy o treści określonej w załączniku do zarządzenia Starosty Brzeskiego z dnia 23.09..2020 r.  nr  56 /2020 zostanie zawarta z oferentem, który zaoferuje najwyższy czynsz.

 

  1. Informację o lokalu stanowiącym przedmiot przetargu oraz projekt umowy dzierżawy udostępnione będą osobom zainteresowanym u I. Wiecheć, ul. Robotnicza 12, pok. 107 w budynku B, tel. 77-444-79-19

Starosta Brzeski zaprasza do udziału w przetargu.

 

 

 

 

 

Szczegółowych informacji o przetargu  udziela Izabela Wiecheć, Geodeta Powiatowy, w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Brzegu, Brzeg, ul. Robotnicza 12, pok. Nr 107, tel. 4447 916 .

Uwaga: ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej nr 12  (przy Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami) oraz zamieszcza się na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info  na okres 30 dni tj. od dn. 20.01.2021 r. . do dnia przetargu.

Wyciąg  z  ogłoszenia o przetargu publikuje się w prasie lokalnej : 20.01.2021 r.

 

 

 

 

Wydrukuj stronę