11 lutego w Sali Rajców brzeskiego ratusza odbyło się spotkanie robocze samorządowców powiatu brzeskiego z Marszałkiem Województwa Opolskiego Andrzejem Bułą, które zainicjowane zostało przez Starostę Powiatu Brzeskiego Macieja Stefańskiego.

W spotkaniu udział wzięli ponadto: Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego Bogusław Wierdak, Radni Wojewódzcy Krzysztof Konik i Dariusz Byczkowski, Przewodniczący Rady Miasta Brzeg Mariusz Grochowski, Burmistrzowie Brzegu, Grodkowa i Lewina Brzeskiego: Wojciech Huczyński, Marek Antoniewicz, Artur Kotara oraz Wójtowie Lubszy, Skarbimierza i Olszanki: Bogusław Gąsiorowski, Andrzej Pulit i Aneta Rabczewska.

Podczas spotkania dyskutowano na następujące tematy:

 

1. Środki na realizację zadań

Jednostki samorządu terytorialnego, środowiska społeczne, gospodarcze, naukowe oraz organizacje pozarządowe mają możliwość pozyskania bardzo dużych środków z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Wspierane będą m.in. następujące obszary: innowacje w gospodarce, informatyzacja, ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, konkurencyjny rynek pracy, edukacja, infrastruktura społeczna i transport na rzecz mobilności mieszkańców. Podczas spotkania Marszałek informował, iż Zarząd Województwa przychylił się do planu umieszczenia wśród kluczowych zadań na rok 2014-2020 projektu brzeskiego. Mowa o inwestycjach rzędu 15 mln euro, które mają polegać na przygotowaniu 320 hektarów terenów inwestycyjnych w Brzegu, Skar­bimierzu i przy autostradowym węźle przyleskim oraz przebudowie drogi Brzeg – Łukowice Brzeskie, na którą Starostwo posiada już dokumentację.

 

2. Rozwiązanie problemów demograficznych

Opolszczyzna to region z jednym z najniższych współczynników dzietności i najwyższym wskaźnikiem migracji ludności. Tej niekorzystnej tendencji zapobiegać ma wprowadzenie Specjalnej Strefy Demograficznej, której zadaniem jest przeciwdziałanie dalszemu wyludnianiu województwa opolskiego i systematyczna odbudowa jego potencjału ludnościowego poprzez tworzenie nowych miejsc pracy oraz poprawę jakości życia. W najbliższym czasie przewidziano wiele projektów mających na celu zwiększenie liczby i atrakcyjności miejsc pracy w regionie oraz wspierających osoby bezrobotne. Realizowane mają one być w czterech pakietach: „Praca to bezpieczna rodzina”, „Edukacja a rynek pracy”, „Opieka złobkowo-przedszkolna”, „Złota jesień”. Ponadto, na przełomie marca i kwietnia, Marszałek ma zamiar we wszystkich powiatach Opolszczyzny spotkać się z Dyrektorami Powiatowych Urzędów Pracy oraz lokalnymi przedsiębiorcami w celu przygotowania planu reaktywacji szkolnictwa zawodowego. Rozważane jest również modyfikowanie sposobu wspierania osób bezrobotnych. Między innymi poprzez organizowanie transportu do pracy na terenie Wałbrzysko-Opolskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

3. Inwestycje w zdrowie

W ostatnich latach samorządy mogły korzystać z wielu programów dotyczących profilaktyki zdrowotnej. Zabrakło jednak tych, które dotyczyłyby remontów placówek medycznych. Powiat brzeski w najbliższej przyszłości realizował będzie zadanie związane z powstaniem przy Brzeskim Centrum Medycznym nowego bloku operacyjnego (koszt inwestycji to około 10 mln złotych). Ponadto przewiduje się informatyzację BCM (około 1,6 mln złotych), gruntowny remont Zakładu Opieki Leczniczej oraz – jeśli nie zostaną zmienione przepisy – powstanie lądowiska dla helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Podczas spotkania rozważano różne możliwości pozyskania wsparcia na realizację powyższych zadań.

 

4. Rozwój obszarów wiejskich

Lokalne Grupy Działania to rodzaj partnerstwa terytorialnego tworzonego zwykle na obszarach wiejskich, zrzeszającego przedstawicieli lokalnych organizacji z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego oraz mieszkańców gmin wchodzących w skład LGD. W powiecie brzeskim od 2006 roku funkcjonuje Brzeska Wieś Historyczna, w którą zaangażowane są gminy Olszanka, Skarbimierz, Lewin Brzeski, a w najbliższej przyszłości być może również Lubsza. Podczas spotkania z Marszałkiem rozmawiano o pozyskiwaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

5. Promocja sportu od najmłodszych lat

Województwo opolskie bierze udział w kolejnej edycji ogólnopolskiego programu „Mały Mistrz”, mającego na celu poprawę stanu zdrowia i sprawności fizycznej uczniów klas I-III. Polega on m.in. na wsparciu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego w planowaniu oraz prowadzeniu zajęć, monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów klas I-III; zachęcenie ich do nowych form aktywności fizycznej. Program posiada zasięg ogólnopolski, ale skierowany jest do poszczególnych gmin i społeczności lokalnych, dając tym samym możliwość promowania zdrowego i aktywnego spędzania czasu wśród najmłodszych mieszkańców regionu.

 

6. Atrakcyjne miejsce dla turystów

Jedną ze strategii promowania województwa jest budowanie wizerunku Opolszczyzny poprzez promocję dziedzictwa kulturowego i wielokulturowość. Uczestnicy spotkania podkreślali, że ważnym elementem promocji regionu jest również wspieranie turystyki oraz aktywnego wypoczynku zwłaszcza, że powiat brzeski jest miejscem bogatym w zabytki i posiadających dobrą infrastrukturę wypoczynkowo-turystyczną. W tej materii dyskutowano między innymi o możliwościach, jakie daje program „Opolski Szmaragd” oraz wykorzystaniu przez Brzeg walorów jakie niesie ze sobą położenie miasta nad rzeką Odrą.

 

7. Obwodnica w Gminie Grodków

Burmistrz Gminy Grodków optował za wprowadzeniem do jak najszybszej realizacji budowy obwodnicy w sołectwie Gnojna. Gmina dofinansowała już projekt tej inwestycji w kwocie 400 tys. złotych. Przez Gnojną przebiega bardzo wąska droga, którą przejeżdża każdego duża ilość samochodów ciężarowych wożących kruszywo ze Strzelina. Burmistrz zwrócił również uwagę na problem dotacji do komunikacji, który dotyczy przede wszystkim gmin miejsko-wiejskich i w znacznym stopniu obciąża ich budżet.

 

8. Przeprawa mostowa

Wszyscy uczestnicy spotkania byli zgodni, że powstanie drugiej przeprawy mostowej przez rzekę Odrę jest priorytetem powiatu brzeskiego. Plany zrealizowania tej inwestycji istnieją od wielu lat. Od niedawna jednak zyskują coraz większe poparcie. Starostowie powiatów brzeskiego i oławskiego zgodnie przyznają, że przeprawa jest najbardziej istotną inwestycją dla obu regionów i że niezbędne do wprowadzenia jej w życie jest wsparcie posłów z Dolnego Śląska oraz Opolszczyzny. Marszałek Andrzej Buła oraz Przewodniczący Bogusław Wierdak zobowiązali się wspomóc starostów w przeforsowaniu tego pomysłu w Warszawie.

 

Spotkanie samorządowców z powiatu brzeskiego z Marszałkiem Andrzejem Bułą było dobrą okazją do poruszenia najistotniejszych spraw dotyczących naszego regionu. Pomysły, plany i zastrzeżenia, które zostały podczas niego przedstawione mają zostać wkrótce spisane i przedłożone władzom wojewódzkim. Dzięki temu powstanie lista priorytetowych spraw, nad jakimi powiat brzeski będzie pracował we współpracy z województwem.

Po spotkaniu z samorządowcami Marszałek udał się do Muzeum Piastów Śląskich na otwarte spotkanie z mieszkańcami Brzegu.

Wydrukuj stronę