Brzeg, dnia 11.09.2014 r.

 

 

 

G.6852.41.2014

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE STAROSTY BRZESKIEGO

 

O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA

 

 Z NIRUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNM

Na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 124 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 6 punkt 2 i art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 518) Starosta Brzeski

 

informuje

 

 

 

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Grodków, obręb 0063 Przylesie Dolne, oznaczonej numerem działki 44/17 o powierzchni 0,5000 ha ujawnionej w księdze wieczystej nr OP1B/00018664/5, poprzez udzielenie zezwolenia Polskim Sieciom Elektroenergetycznym Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie zezwolenia na przeprowadzenie przez ww. działkę dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej   w ramach realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Dobrzeń nacięcie linii Pasikurowice Wrocław”.

 

 

 

 

 

W związku z powyższym wzywa się następców prawnych zmarłego współwłaściciela 1/2 części niewydzielonych nieruchomości oraz inne osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy licząc od dnia ogłoszenia niniejszej informacji zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości Staroście Brzeskiemu 49-300 Brzeg ul. Robotnicza 20.

 

Po upływie dwóch miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wydrukuj stronę