Brzeg, dnia 2 stycznia 2019 r.

Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru kandydatów na członków
Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu

Starosta Powiatu Brzeskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365) do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu II kadencji.
Każda organizacja ma prawo do zgłoszenia jednego kandydata na członka rady. Imienne zgłoszenia kandydatów dokonuje się na załączonej karcie zgłoszeniowej. Karta powinna być podpisana przez osobę lub osoby aktualnie uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danej organizacji, zgodnie z jej sposobem reprezentacji wynikającym z Krajowego Rejestru Sądowego lub jej statutu. W przypadku organizacji niewpisanych do KRS do karty należy załączyć kopie, potwierdzone przez członka organizacji za zgodność z oryginałem, na każdej zapisanej stronie:
1) dokumentu, z którego wynika wpisanie organizacji do rejestru lub ewidencji;
2) statutu organizacji;
3) dokumentu, z którego wynika powołanie osób, które podpisały kartę, na funkcje uprawniające do reprezentowania organizacji.
Karty zgłoszeniowe należy złożyć w szczególności osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Brzegu, ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg, bądź pocztą elektroniczną na adres stowarzyszenia@brzeg-powiat.pl w nieprzekraczalnym terminie do 16 stycznia 2019 r.
Karty dostarczone po terminie, niepodpisane przez uprawnione osoby, błędnie wypełnione, niekompletne lub bez wymaganego załącznika, nie podlegają rozpatrzeniu.

STAROSTA
(−)
Jacek Monkiewicz

Wydrukuj stronę