Brzeg, dnia 6.04.2016r.

G.6840.2.6.2015

Zarząd Powiatu Brzeskiego

ogłasza rokowania  na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego

 

1.Położenie i oznaczenie nieruchomości:

Działka niezabudowana nr  449/4 o pow. 0,0986 ha, położona przy ul. Kasztanowej w  Grodkowie, ark.m.7 , dla której Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi księgę

wieczystą KW OP1N/00065055/7.

 1. Opis nieruchomości:

Przedmiotem rokowań jest  :

Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca tereny zieleni urządzonej, położone w drugiej linii zabudowy od ulicy Kasztanowej. Teren zagospodarowany, ogrodzony. Dostęp do drogi asfaltowej – dostęp do ul. Kasztanowej poprzez służebność drogi o szerokości 3m zlokalizowaną na działce sąsiedniej. Kształt i wielkość działki umożliwia dogodne zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem w planie miejscowym. W otoczeniu nieruchomości znajdują się tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej, tereny usług oraz tereny dróg. Działka sąsiednia zabudowana jest budynkiem stanowiącym hotel. W bezpośrednim sąsiedztwie lub na terenie działki znajduje się energia elektryczna, sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna.

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Grodkowa i wsi Tarnów Grodkowski zatwierdzoną uchwałą Rady Miejskiej w Grodkowie nr XXX/219/98 z dnia 18 luty 1998r. (opublikowaną w Dz.Urz.Woj.Op. z dnia 18 maja 1998r. Nr 13, poz.64) – teren obejmujący działkę Nr 449/4 w Grodkowie, oznaczony jest symbolem U15 o następującym przeznaczeniu: przeznaczenie podstawowe – tereny usług publicznych, w tym handlu gastronomii, rzemiosła nieprodukcyjnego, obsługi działalności gospodarczej, usługi pocztowe i łączności na wydzielonych działkach  1) dopuszczalne kierunki przekształceń: a) modernizacja, adaptacje i przebudowy istniejących obiektów z zachowaniem dominującej funkcji usługowej, z zastrzeżeniem zgodności z obowiązującymi przepisami szczególnymi, możliwość lokalizacji nowych obiektów oraz obiektów infrastruktury technicznej, b) zmiany rodzaju realizowanych usług na inne usługi komercyjne, z zastrzeżeniem zgodności nowych funkcji z wymogami obowiązujących przepisów szczególnych, c) dopuszcza się sytuowanie urządzeń towarzyszących, w tym elementów reklamowych oraz lokalizacji masztów telefonii cyfrowej, pod warunkiem zgodności ich lokalizacji z przepisami szczególnymi.

 

 1. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania: nieruchomość jest wolna od obciążeń i

zobowiązań.

 1. Forma zbycia :     sprzedaż na własność

 

 1. Tryb zbycia : rokowania po II ustnym  przetargu nieograniczonym

( I-szy przetarg odbył się 4.11.2015r., II przetarg odbył się 2.03.2016r. – cena wywoławcza w I i II

przetargu wyniosła 50 tys. zł)

 

 1. Cena wywoławcza : 30.000,00 zł.

Do ceny zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia

umowy sprzedaży.

 

 

 1. Miejsce i termin rokowań :

    Rokowania odbędą się w dniu : 9.05. 2016r. o godz. 830 w siedzibie Starostwa

Powiatowego w Brzegu ul. Robotnicza 12, pokój nr 104 na I piętrze budynku B.

 1. Warunki udziału w rokowaniach:

W rokowaniach mogą  brać udział  osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które:

 • wpłacą zaliczkę w  terminie  i wysokości, określonych w punkcie 9   niniejszego ogłoszenia
 • złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach w zaklejonej kopercie z napisem „Rokowania – działka Nr 449/4 ul.Kasztanowa w Grodkowie” – do dnia 4.05.2016r. do godz. 1300 w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Brzegu, ul. Robotnicza 20
 • stawią się na rokowania z dowodem tożsamości osobiście lub przez pełnomocnika (dotyczy osób fizycznych) albo przez przedstawiciela (dotyczy innych podmiotów)

Zgłoszenie udziału powinno zawierać:

              –  imię , nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest

osoba prawna lub inny podmiot,

–  datę sporządzenia zgłoszenia,

 • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 • proponowaną cenę za nieruchomość( nie niższą niż cena wywoławcza do rokowań wskazana w pkt.6 ogłoszenia) i sposób jej zapłaty. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze rokowań może zostać rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 10 lat . Wierzytelność Powiatu Brzeskiego w stosunku do nabywcy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu przez ustanowienie hipoteki. Pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, na konto  Starostwa Powiatowego w  Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów nr  06 8870  0005 2001 0030 2668  0003,  a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

Uwaga –  zgłoszenie winno być podpisane przez osobę składającą zgłoszenie lub – w

przypadku osób prawnych  oraz innych podmiotów przez uprawnionych jej

przedstawicieli lub pełnomocników.

Do zgłoszenia należy dołączyć :

–  dowód wpłacenia zaliczki w wysokości, formie i terminie, opisanych w pkt.9  niniejszego

ogłoszenia,

–  aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego ( w przypadku spółek) lub

–  aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw(dotyczy przedsiębiorstw państwowych)

–  pełnomocnictwo

–  numer konta, na które należy zwrócić zaliczkę (dotyczy wszystkich  uczestników  rokowań)

–  cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu

nieruchomości przez cudzoziemców (jednolity tekst Dz.U. z 2014r., poz.1380),

obowiązany jest dołączyć zezwolenie      ( lub promesę) ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości,

W przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne poświadczenie.

Przedkładane dokumenty nie mogą być wydane wcześniej niż sześć miesięcy przed datą rokowań, a przystępujący do rokowań składają oświadczenia, iż dokumenty są aktualne na dzień składania dokumentów o rokowaniach.

Przystępujące do rokowań osoby fizyczne (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem rokowań po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do rokowań, z podpisem notarialnie poświadczonym bądź stawić się na rokowaniach ze współmałżonkiem.

Osoby przystępujące do rokowań zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia i przedmiotem rokowań i nie wnoszą z tytułu stanu  przedmiotu rokowań żadnych zastrzeżeń.

Granice nabywanej nieruchomości przyjmuje się według stanu ujawnionego w operacie ewidencji gruntów i budynków. Nabywca może zażądać okazania w terenie znaków granicznych wyznaczających granice nabywanej nieruchomości pod warunkiem pokrycia kosztów usługi geodezyjnej wznowienia położenia znaków granicznych.

 

 1. Zaliczka : 3.000,00 zł

Zaliczka jest płatna w  pieniądzu na konto  Starostwa Powiatowego w  Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów nr  rach. 76 8870  0005 2001 0030 2668  0004,      w terminie do dnia 4.05. 2016 r. do godz. 2400.

Za termin wpłaty uważa się moment wpływu środków na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu    

 UWAGI:

 • Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który rokowania wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości
 • Zaliczkę zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia rokowań lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym
 • w przypadku uchylenia się uczestnika rokowań, który wygrał rokowania od zawarcia   umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacona zaliczka przepada .

 

10 . Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości:

Nabywca nieruchomości ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży: w wysokości 155,00 zł(brutto)  , które są płatne również przed ustalonym terminem zwarcia umowy sprzedaży na  konto  Starostwa Powiatowego w  Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów nr  rach. 06 8870  0005 2001 0030 2668  0003

Nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty wieczystoksięgowe .

Rokowania organizuje się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r., poz.1774 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r., poz.1490).

Zarząd Powiatu Brzeskiego zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

Szczegółowych informacji o rokowaniach  i możliwości dokonania oględzin przedmiotu rokowań udziela Izabela Wiecheć, Geodeta Powiatowy, w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Brzegu, Brzeg, ul. Robotnicza 12, pok. Nr 107, tel. 4447 916 .

 

Uwaga: niniejsze ogłoszenie o rokowaniach ukaże się w dniu 6.04.2016r.,w prasie lokalnej, na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl i Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info.

Ponadto ogłoszenie wywiesza się na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul.Robotniczej nr 12 i  nr 20,  na okres 30 dni  tj. od dn. 6.04. 2016r. do dnia rokowań.

 

Wydrukuj stronę