logo

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zarząd Powiatu Brzeskiego z siedzibą przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg, działając na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587 z późn. zm.)

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 1
w Brzegu, ul. Słowiańska 18

 1. Wymagania wobec kandydata:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w  rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. poz. 1597 z późn. zm.):

 1. Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym i spełnia łącznie następujące
  wymagania:
  1)  posiada   wykształcenie   wyższe i   tytuł   zawodowy  magister,    magister   inżynier  lub
  równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska
  nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;
  2)  ukończyła studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub
  studia  podyplomowe,  z  zakresu zarządzania  albo  kurs kwalifikacyjny z  zakresu zarządzania
  oświatą  prowadzony  zgodnie  z  przepisami  w  sprawie  placówek  doskonalenia  nauczycieli;
  3)  posiada  co  najmniej   pięcioletni  staż  pracy  pedagogicznej   na stanowisku  nauczyciela   lub
  pięcioletni staż pracy dydaktycznej na  stanowisku nauczyciela akademickiego;
  4)  uzyskała:
  a)  co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
  b)   pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
  c)  w przypadku nauczyciela akademickiego- pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich
  czterech  lat pracy w uczelni
  – przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;
  5)  spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  6)  ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
  7)  nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia
  26  stycznia 1982 r.-  Karta Nauczyciela  (t. j. Dz. U.  z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.) lub karą
  dyscyplinarną,   o  której   mowa w   art. 276   ust. 1   ustawy   z  dnia 20  lipca  2018r. – Prawo
  o  szkolnictwie  wyższym  i  nauce  ( Dz. U.  z 2021 r. poz.  478, 619) lub  karą  dyscyplinarną,
  o której mowa  w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia  27 lipca 2005r.- Prawo o szkolnictwie wyższym
  ( Dz. U.   z  2017 r.   poz.  2183,  z późn.  zm.) – w przypadku  nauczyciela  i  nauczyciela
  akademickiego;
  8)  nie   była   skazana   prawomocnym    wyrokiem   za   umyślne   przestępstwo   lub   umyślne
  przestępstwo skarbowe;
  9) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego;10) nie   była   karana    zakazem   pełnienia   funkcji   związanych  z  dysponowaniem  środkami
  publicznymi,   o  których  mowa   w art.  31 ust.  1 pkt 4   ustawy  z  dnia   17  grudnia  2004r.
  o  odpowiedzialności  za   naruszenie  dyscypliny  finansów publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r.
  poz. 289)
  11) w  przypadku   cudzoziemca-  posiadająca   znajomość   języka   polskiego  poświadczoną  na
  zasadach  określonych  w ustawie z  dnia  7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U.
  z 2021 r.  poz.  672),  ukończyła   studia   pierwszego  stopnia,  studnia  drugiego  stopnia  lub
  jednolite  studia  magisterskie  na  kierunku  filologia  polska  lub jest tłumaczem przysięgłym
  języka polskiego.
 2. Jest osobą niebędącą nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
  1)  posiada   obywatelstwo   polskie,   z  tym,  że   wymóg   ten   nie   dotyczy   obywateli    państw
  członkowskich    Unii     Europejskiej,   państw   członkowskich   Europejskiego   Porozumienia
  o   Wolnym   Handlu  (EFTA)-   stron  umowy  o  Europejskim  Obszarze   Gospodarczym  oraz
  Konfederacji Szwajcarskiej,
  2)  posiada  wykształcenie  wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
  3)  posiada  co  najmniej   pięcioletni  staż  pracy ,  w  tym   co  najmniej   dwuletni  staż  pracy  na
  stanowisku kierowniczym;
  4)  nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
  postępowanie dyscyplinarne;
  5)  ukończyła studia  pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub
  studia  podyplomowe,  z zakresu   zarządzania albo  kurs  kwalifikacyjny  z zakresu zarządzania
  oświatą  prowadzony  zgodnie  z   przepisami w   sprawie placówek  doskonalenia  nauczycieli;
  6)  spełnia  warunki zdrowotne  niezbędne  do  wykonywania  pracy na stanowisku kierowniczym;
  7)  ma   pełną   zdolność   do    czynności    prawnych   i   korzysta   z   pełni    praw   publicznych;
  8)  nie   była    skazana    prawomocnym   wyrokiem    za    umyślne    przestępstwo   lub   umyślne
  przestępstwo skarbowe;
  9 ) nie   była   karana    zakazem   pełnienia   funkcji   związanych   z   dysponowaniem   środkami
  publicznymi,   o   których   mowa  w  art.  31  ust.  1  pkt  4  ustawy  z  dnia  17  grudnia  2004r.
  o odpowiedzialności  za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.
  289)
  10) w  przypadku   cudzoziemca-   posiadająca    znajomość   języka  polskiego  poświadczoną   na
  zasadach  określonych  w  ustawie z  dnia  7 października 1999 r. o języku polskim (t. j. Dz. U.
  z  2021 r.  poz.  672),  ukończyła   studia  pierwszego   stopnia,  studnia    drugiego stopnia  lub
  jednolite  studia  magisterskie  na  kierunku  filologia  polska  lub  jest  tłumaczem przysięgłym
  języka polskiego.
 3. Wskazanie wymaganych dokumentów :
 • uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły;
 • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
  – stażu pracy pedagogicznej- w przypadku nauczyciela,

– stażu pracy dydaktycznej -w przypadku nauczyciela akademickiego,

– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym- w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

 • oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

– imię (imiona) i nazwisko,

– datę i miejsce urodzenia,

– obywatelstwo,

– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

 • poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, świadectw pracy, zaświadczeń
  o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
 • poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
 • w przypadku cudzoziemca- poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia:

– dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 672), lub

– dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

– dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,

 • poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekarskiego
  o braku przeciwskazań zdrowotnych  do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem  za umyślne przestępstwo  lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie  dyscypliny finansów publicznych
  (t .j. Dz. U. z 2021 r. poz. 289);
 • oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach  organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2141 z późn. zm. – w przypadku kandydata urodzonego przed 1 sierpnia 1972r.;
 • poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego- w przypadku nauczyciela;
 • poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy  lub oceny dorobku zawodowego- w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 • oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną , o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.). lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r.-Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.)– w przypadku nauczyciela
  i nauczyciela akademickiego;
 • oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

Dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata powinny być własnoręcznie podpisane; w przypadku składania kopii dokumentów, o których mowa w punktach 4-7  powinny być one poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. Na żądanie organu prowadzącego szkołę kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w pkt 4-7.

 • Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty należy składać:

 • w postaci papierowej za pomocą operatora pocztowego lub w punkcie kancelaryjnym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 20 (nie należy składać do skrzynki podawczej przed budynkiem), w zamkniętej kopercie z  podanym imieniem
  i  nazwiskiem, miejscem zamieszkania (adresem do korespondencji) i dopiskiem  „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu, ul. Słowiańska 18” w nieprzekraczalnym terminie do  dnia 26.05.2021r.; Data 26.05.2021 jest datą faktycznego wpływu do Urzędu, a nie nadania w placówce pocztowej.
 • środkami komunikacji elektronicznej (np. ePUAP e-mail), pod warunkiem użycia formatów określonych w przepisach o Krajowych Ramach Interoperacyjności (np. DOC, PDF) oraz złożenia przez kandydata kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym. Oferta powinna w tym przypadku zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych w pkt 2 ogłoszenia.

Na żądanie organu prowadzącego  szkołę kandydat jest obowiązany  przedstawić  oryginały dokumentów, o których mowa w pkt 2 ogłoszenia.

 

 1. Informacja o sposobie zawiadomienia kandydatów o terminie konkursu

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie na piśmie.

 

 1. Informacje o danych osobowych dla kandydatów

Zgodnie z prawem informuje się, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Brzeski- Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą w Brzegu 49-300, przy ul. Robotniczej 20; tel. 77 444 79 00, mail starostwo@brzeg-powiat.pl
 • z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Brzegu można skontaktować się pod nr tel. 77 444 79 34, adres j.w.; mail odo@brzeg-powiat.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016r.  Prawo oświatowe, rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce;
 • podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości udziału w postępowaniu konkursowym;
 • Pani/Pana dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska mogą być podane do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, tj. sądy, organy ścigania, instytucje publiczne w tym uprawnione do kontroli poprawności przeprowadzonego postępowania konkursowego; dane mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi wsparcia i serwisu starostwa;
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu rozstrzygnięcia konkursu, a po jego zakończeniu przez czas określony przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną określoną przez Prezesa Rady Ministrów (Premiera) – pięć lat;
 • posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • w przypadku, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2;
 • nie przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia danych ze względu na prawne obowiązki określone w pkt 3 zgodnie z art.17 ust.3 lit. b, d lub e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
 • nie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody ze względu na to, że przetwarzanie nie jest oparte o wyrażenie zgody;
 • Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu i zautomatyzowaniu i dlatego nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.

 

Powyższe wynika z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

 

 

Członkowie Zarządu:

 

Jacek Monkiewicz     (—)
Ewa Smolińska          (—)
Arletta Kostrzewa      (—)
Monika Jurek             (—)
Tomasz Komarnicki   (—)

Wydrukuj stronę