logo

UCHWAŁA NR 576/2022

ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu dla organizacji pozarządowych na nieodpłatne: pomoc prawną i poradnictwo obywatelskie

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej    (Dz. U. z 2021 r. poz. 945), zwanej dalej „ustawą o NPP/O”, w związku z  art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

 • 1.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Brzeskiego z zakresu prowadzenia punktów: nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej, na terenie powiatu brzeskiego w 2023 r. przez jego zlecenie organizacjom pozarządowym
w formie powierzenia wykonania zadania publicznego.

Celem zadania jest zwiększenie dostępności dla osób, których nie stać
na profesjonalne wsparcie, do usług podmiotów zaspokajających potrzeby prawne
i obywatelskie oraz na mediację, jak również zwiększenie świadomości prawnej i obywatelskiej takich osób.

 • 2.
 1. Na zadanie składa się (z zastrzeżeniem ust. 4):
 • prowadzenie jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Brzegu z zastrzeżeniem 11 ust. 2b ustawy o NPP/O (jeżeli nie wpłynie żadna oferta obejmująca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie albo żadna nie spełni jego wymogów, punkt przeznacza się na nieodpłatną pomoc prawną);
 • prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Lewinie Brzeskim;
 • edukacja prawna na terenie powiatu brzeskiego, realizowana w ramach punktów określonych w pkt 1 – 2 w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania pomocy lub świadczenia poradnictwa w formach określonych w art. 3b ust. 2 w związku z art. 11 ust. 7 zdanie drugie ustawy o NPP/O.
 1. Zastrzega się możliwość zmiany lokalizacji punktu w trakcie realizacji zadania
  w obrębie tej samej miejscowości określonej w ust. 1.
 2. Wyposażenie punktu gwarantujące bezpieczne przechowywanie dokumentów, dostęp do sieci energetycznej, telefonicznej i teleinformatycznej oraz koszty utrzymania lokalu, zapewnia powiat lub gmina.
 3. W konkursie może być złożona oferta obejmująca:
 • oba punkty określone w ust. 1 pkt 1 oraz 2, wraz z edukacją (pkt 3), z zastrzeżeniem, że powiat może również powierzyć oferentowi dowolny jeden spośród tych punktów (ust.1 pkt 1 lub 2); albo
 • tylko jeden spośród punktów określonych w ust. 1 pkt 1 albo 2, wraz z edukacją (pkt 3); jeżeli oferta obejmuje tylko punkt określony w ust. 1 pkt 2, oferent określa w oświadczeniu zgodnym z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały – ewentualną gotowość do powierzenia mu nieodpłatnej pomocy prawnej w obu punktach (ust. 1 pkt 1 oraz 2) w przypadku określonym w art. 11 ust. 2b ustawy o NPP/O.
 1. Poradnictwo i pomoc określone w ust. 1 w każdym powierzonym punkcie obejmują również nieodpłatną mediację prowadzoną przez organizację w punkcie.
 2. Poradnictwo i pomoc określona w ust. 1 w każdym powierzonym punkcie obejmują również edukację prawną.
 3. O zastosowaniu art. 28a ustawy o NPP/O w przypadkach tam wskazanych decyduje starosta.

 • 3.
 1. Na realizację zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości (rocznie):
 • na każdy z powierzonych punktów (§ 2 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2) —
  60 060,00 zł;
 • na zadania z zakresu edukacji prawnej (§ 2 ust. 1 pkt 3) — 3 960,00 zł na każdy z punktów (§ 2 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2);
 1. Dotacja może być przeznaczona tylko na zadanie określone w § 1.
 2. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w zestawieniu kosztów realizacji zadania do 10% danej pozycji kosztorysowej. Zmiany te nie wymagają zgody Powiatu Brzeskiego.
 3. Przesunięcia przekraczające limit określony w ust. 3 wymagają aneksu przed poniesieniem wydatku w nadmiernie zmienionej kwocie.

 

 • 4.
 1. Zadanie będzie realizowane w terminie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
 2. Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będzie świadczone a nieodpłatna mediacja będzie prowadzona – łącznie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie, z zastrzeżeniem ust. 3 – 4, wg poniższego harmonogramu
  oraz z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy:
  BRZEG LEWIN BRZESKI
poniedziałek 15:00 – 19:00 10:00 – 14:00
wtorek   9:00 – 13:00 10:00 – 14:00
środa 15:00 – 19:00 10:00 – 14:00
czwartek   9:00 – 13:00 14:00 – 18:00
piątek 15:00 – 19:00 10:00 – 14:00

 1. Tylko wybrane dyżury w punktach mogą być ograniczone do określonej specjalizacji, wcześniej uzgodnionej z powiatem w formie dokumentowej
  w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w powierzonym punkcie, czas trwania dyżurów może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie w oznaczonych dniach lub okresie, na żądanie starosty złożone w formie dokumentowej za pośrednictwem pracowników Starostwa Powiatowego w Brzegu obsługujących zadanie. Nie powoduje to zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.
 3. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności
  w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r.
  o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r.
  1824 z późn. zm.), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza lokalem punktu albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
  Nie powoduje to zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania
  w danym roku.
 4. Organizacja, której powierzono realizację zadania zobowiązana jest do zapewnienia dostępności cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.) o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. W zakresie zapewniania dostępności architektonicznej, organizacja zobowiązana jest do współpracy z Powiatem Brzeskim.

 

 • 5.
 1. O powierzenie realizacji zadania określonego w § 1 – 2 może ubiegać się organizacja, która jest wpisana w danym zakresie na listę prowadzoną przez Wojewodę Opolskiego na podstawie art. 11d ust. odpowiednio 2 lub 3 ustawy o NPP/O i nie jest w tym zakresie z niej wykreślona.
 2. Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będzie świadczone a nieodpłatna mediacja będzie prowadzona przez osoby wskazane w wykazie „danych osób bezpośrednio realizujących zadanie” zgodnym z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Zastępców dopuszcza się
  pod warunkiem, że wymiar zastępstw nie przekracza 50% łącznego czasu dyżurów w całym terminie realizacji zadania wskazanym w § 4 ust. 1. Zastępcy muszą spełniać takie same wymagania jak osoby wskazane w ofercie.
 3. Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będzie świadczone a nieodpłatna mediacja będzie prowadzona – przez organizację w powierzonym punkcie na zasadach określonych w ustawie
  o NPP/O. Organizacja w szczególności terminowo sporządza i dostarcza:
 • karty pomocy elektronicznie przy pomocy dedykowanego programu (systemu teleinformatycznego);
 • oświadczenia osób uprawnionych, o których mowa w art. 4 ust. 2 oraz art. 11 ust. 4 ustawy o NPP/O (jeżeli dotyczy).

 • 6.
 1. Oferty należy składać w postaci papierowej w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Brzegu, ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej lub operatora pocztowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 listopada 2022 r. do godz. 15:00 w zamkniętej kopercie opisanej nazwą i numerem KRS (jeśli dotyczy) organizacji składającej ofertę i napisem: „Otwarty konkurs ofert na nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukację prawną na terenie powiatu brzeskiego w 2023 r.”.

W dniu 18.11.2022 r. ofert nie można składać do wrzutni przed budynkiem; w takim przypadku będą traktowane jako złożone po terminie.

 1. W przypadku ofert złożonych za pośrednictwem operatora pocztowego, terminem złożenia oferty jest DATA FAKTYCZNEGO WPŁYWU przesyłki do starostwa.
 2. Ofertę należy złożyć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.
  2057).
 3. Formularz dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu, w dziale ORGANIZACJE POZARZĄDOWE > WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI – 2022.
 4. Oferta musi zawierać:
 • wybór punktów zgodnie z 2 ust. 4 pkt 1 albo pkt 2, dokonany w oświadczeniu zgodnym z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
 • plan i harmonogram działań oraz kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego (pkt III.4 i V oferty), które muszą obejmować (wskazywać) poszczególne terminy, nazwy i opisy działań oraz
  po co najmniej jednym rodzaju kosztów, odrębnie dla:
 1. każdego oferowanego punktu;
 2. edukacji prawnej, na każdy oferowany punkt.
 3. Do oferty należy dołączyć:
 • oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
 • dane osób bezpośrednio realizujących zadanie według złącznika nr 2
  do niniejszej uchwały;
 • w sytuacji gdy załącznik, o którym mowa w pkt 2, wskazuje prawnika (art.11 ust. 3 pkt 2 ustawy o NPP/O):
 1. dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych
  i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej – poświadczony zgodnie z reprezentacją (ust. 7) na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem;
 2. zaświadczenia, świadectwa pracy lub inne dokumenty poświadczające długość jego doświadczenia w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej – poświadczone zgodnie z reprezentacją (ust. 7) na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem;
 3. oświadczenia o korzystaniu przez niego z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnych zdolności do czynności prawnych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
  ani przestępstwo skarbowe;
 • w sytuacji gdy załącznik, o którym mowa w pkt 2, wskazuje doradcę (art.11 ust. 3a ustawy o NPP/O):
 1. dokument potwierdzający posiadanie przez niego wykształcenia wyższego (nie dotyczy to sytuacji gdy doradcą jest adwokat/radca prawny/doradca podatkowy) – poświadczony zgodnie z reprezentacją (ust. 7) na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem;
 2. dokument potwierdzający ukończenie przez niego z oceną pozytywną szkolenia z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego albo zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności
  w zakresie świadczenia poradnictwa obywatelskiego wydane przez podmiot uprawniony (art. 11 ust. 3a pkt 2 ustawy
  o NPP/O) – poświadczone zgodnie z reprezentacją (ust. 7) na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem;
 3. oświadczenia o korzystaniu przez niego z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnych zdolności do czynności prawnych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego ani przestępstwo skarbowe;
 • porozumienia o wolontariacie, jeżeli organizacja przewiduje asystę lub inne świadczenia wolontariatu (zgodnie z art. 11 ust. 6b ustawy o NPP/O) – poświadczone zgodnie z reprezentacją (ust. 7) na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem;
 • specjalizacje dyżurów, jeżeli organizacja takie zaoferowała – w części III pkt 4 oferty „Plan i harmonogram działań” w sposób jednoznaczny za pomocą słowa „specjalizacja”.
 1. Oferta i wymagane załączniki powinny być podpisane przez osobę lub osoby aktualnie uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danej organizacji, zgodnie z jej sposobem reprezentacji wynikającym z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), a w przypadku organizacji niewpisanych do KRS – z jej statutu lub regulaminu, który w takim przypadku również należy dołączyć do oferty wraz z dokumentem, z którego wynika powołanie (wybór) osób, które podpisały ofertę i załączniki. Przepis ten nie wyłącza prawidłowego umocowania pełnomocnika.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania. Omyłkowe otwarcie nie stanowi przeszkody do zwrotu.
 3. Oferty:
  • bez wymaganych załączników wskazanych w ust. 6 lub załącznikami niezgodnymi z wymaganym wzorem (załącznik nr 1 – 2 do niniejszej uchwały);
  • niepodpisane zgodnie z ust. 7;
  • wypełnione niekompletnie;
  • niezawierające danych określonych w ust. 5 (bowiem są konieczne
   do porównania ofert i oceny merytorycznej)

pozostawia się do uzupełnienia. Organizacja zostanie wezwana drogą mailową
na adres wskazany w ofercie do uzupełnienia braków formalnych w ciągu 3 dni roboczych od dnia przekazania wezwania.

 1. Oferty:
 • złożone przez organizacje nieuprawnione, tj. niespełniające wymogu § 5 ust. 1;
 • złożone na formularzu innym niż określony w ust. 3;
 • nieuzupełnione w ciągu 3 dni roboczych (dotyczy sytuacji wskazanej
  w ust. 9);
 • nieobejmujące pomocy (poradnictwa), edukacji i mediacji pomimo wymagań określonych w § 2 ust. 1 i 4 – 6;
 • które nie wskazały adresu e-mail i z tego powodu nie mogą być wezwane do uzupełnienia zgodnie z ust. 9

zostaną odrzucone ze względów formalnych.

 1. Ocena formalna dokonana zostanie w oparciu o kartę oceny formalnej oferty konkursowej, według załącznika nr 3.

 

 • 7.
 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.
 2. Wszystkie oferty złożone zgodnie z wymogami formalnymi zostaną ocenione pod względem merytorycznym przez komisję konkursową, o której mowa w § 8.
 3. Ocena merytoryczna dokonana zostanie w oparciu o kartę oceny merytorycznej oferty konkursowej, według załącznika nr 4. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert za pomocą karty w szczególności bierze pod uwagę następujące kryteria merytoryczne:
 • doświadczenie organizacji w wykonywaniu czynności określonych w § 5 ust. 2 z oświadczenia zgodnego z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
 • proponowaną jakość wykonania zadania (liczbę osób określonych w § 5 ust. 2 i ich doświadczenie zawodowe wskazanych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały);
 • przedstawioną kalkulację kosztów i harmonogram realizacji zadania oraz założone rezultaty;
 • atrakcyjność form edukacji prawnej;
 • atrakcyjność specjalizacji dyżurów;
 • wkład rzeczowy i środki organizacyjne oferowane przez organizację;
 • gotowość do powierzenia nieodpłatnej pomocy prawnej w obu punktach;
 • niezaleganie w opłacaniu należności z tytułu zobowiązań podatkowych
  i składek na ubezpieczenie społeczne;
 • udział wolontariuszy na zasadach określonych w art. 11 ust. 6b ustawy
  o NPP/O.
 1. Dotację na realizację zadania mogą otrzymać organizacje, których oferta w ocenie merytorycznej uzyska nie mniej niż 30% możliwych punktów oceny.
 2. Ocenę merytoryczną na karcie dokonuje się odrębnie dla punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz dla punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 3. Powiat może powierzyć oba punkty jednej organizacji albo dwóm różnym organizacjom z zastrzeżeniem § 2 ust. 4 pkt 1.
 4. Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu Brzeskiego na podstawie kart ocen merytorycznych ofert konkursowych uszeregowanych według podsumowania od największej do najmniejszej łącznej liczby punktów na dany rodzaj punktu (§ 2 ust. 1 pkt 1 – 2). Uszeregowanie odbywa się na liście ofert rekomendowanych Zarządowi przez komisję konkursową.
 5. Zarząd Powiatu zawiadamia na piśmie oferentów o przyjęciu oferty
  i terminie podpisania umowy lub jej odrzuceniu.
 6. W sytuacji odstąpienia organizacji od zawarcia umowy, bądź niepodpisania przez nią umowy w wyznaczonym terminie, przyjmuje się do realizacji ofertę organizacji, która uzyskała na liście ofert rekomendowanych następną najwyższą ocenę.
 7. Od rozstrzygnięć Zarządu Powiatu Brzeskiego w przedmiocie wyboru ofert nie przysługuje oferentom odwołanie.
 8. Warunkiem zawarcia umowy na realizację zadania jest również zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 9. Zarząd Powiatu Brzeskiego unieważni konkurs, jeżeli:
 • nie zostanie złożona żadna oferta;
 • wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone z przyczyn formalnych;
 • żadna z ofert nie spełni warunków określonych w ust. 4.
 1. Zarząd stwierdzi bezskuteczność konkursu w razie jego nierozstrzygnięcia do 30 listopada 2022 r., zgodnie z art. 11 ust. 12 pkt 1 ustawy o NPP/O.

 

 • 8.
 1. W celu opiniowania ofert złożonych w trakcie konkursu powołuje się komisję konkursową w składzie:
 • Arletta Kostrzewa — przedstawiciel Zarządu Powiatu Brzeskiego, jako przewodniczący komisji;
 • Maciej Róg — pracownik Starostwa Powiatowego w Brzegu, jako zastępca przewodniczącego komisji;
 • Małgorzata Cegielska-Pikor — pracownik Starostwa Powiatowego w Brzegu, jako sekretarz komisji;
 • Agnieszka Nadrowska — pracownik Starostwa Powiatowego w Brzegu;
 • Klaudia Siwula — pracownik Starostwa Powiatowego w Brzegu;
 1. Szczegółowe zasady działania komisji konkursowej reguluje uchwała określona
  w § 10 pkt 1.

 

 • 9.

Powiat przeznaczył z budżetu państwa na powierzenie realizacji zadań z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej w Brzegu i Lewinie Brzeskim łączną kwotę:

 • w 2021 r. – 128.040,00 zł;
 • w 2022 r. – 128.040,00 zł.

 

 • 10.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale stosuje się:

1) uchwałę Nr XXXI/234/21 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.;

2) ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie;

3) ustawę o NPP/O.

 

 • 11.

Dodatkowych informacji o konkursie udziela:

Małgorzata Cegielska-Pikor, tel. 77 444 79 20, e-mail: stowarzyszenia@brzeg-powiat.pl

 

 • 12.

Zgodnie z art.13 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje się, iż:

 • Administratorem danych osobowych wskazanych w ofercie jest Zarząd Powiatu Brzeskiego z siedzibą przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg;
  77 444 79 00,e-mail: starostwo@brzeg-powiat.pl.
 • Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod nr telefonu : 77 444 79 34 (w godzinach pracy urzędu), drogą mailową na adres: odo@brzeg-powiat.pl lub listownie na adres siedziby urzędu (podany w pkt.1.).
 • Administrator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze – zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu oraz zapewnienie realizacji i rozliczenia zadania określonego w § 1 – 2, na podstawie art. 6 pkt. 1 lit c RODO w związku z art. 11 ust. 2 ustawy
  o NPP/O.
 • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
  do uzyskania tych danych na podstawie przepisów prawa, tj. organy władzy publicznej, podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa; podmioty, z którymi współpracuje Administrator: dostawcy systemów informatycznych wykonujących czynności związane
  z utrzymaniem systemów, w których przechowywane są dane, dostawcy poczty elektronicznej, podmioty zapewniające asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 • Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych –
  5 lat. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których zostały pozyskane. Dane osobowe mogą być także przechowywane przez okres dłuższy, oraz przetwarzane do celów archiwalnych, oraz w interesie publicznym.
 • Osobom fizycznym, których dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, prawo do uzyskania kopii tych danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia danych oraz przenoszenia danych w przypadkach określonych w art. 15 – 22 RODO.
 • Osobom fizycznym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, w przypadku uznania, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i niezbędnym do realizacji ww. celu. W przypadku niepodania danych osobowych wymaganych przepisami prawa zadanie nie będzie możliwe do zrealizowania, co może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia lub doprowadzi do nie zawarcia umowy.
 • Dane osobowe nie będą podlegały wyłącznie zautomatyzowanemu przetwarzaniu przy podejmowaniu decyzji i nie będą podlegały profilowaniu.

 

 • 13

Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Organizacyjno-Prawnemu Starostwa Powiatowego w Brzegu.

 • 14.

Uchwała podlega ogłoszeniu na:

 • stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej powiatu pod adresem

https://bip.brzeg-powiat.pl

 • stronie internetowej powiatu pod adresem https://brzeg-powiat.pl/
 • na tablicy ogłoszeń siedziby Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 20.
 • 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Brzeskiego:

 1. Starosta Jacek Monkiewicz (−)

 1. Wicestarosta Ewa Smolińska (−)

 1. Arletta Kostrzewa (nieobecna)

 1. Monika Jurek (−)

 1. Tomasz Komarnicki (nieobecny)

konkurskonkurskonkurskonkurskonkurskonkurs

 

Wydrukuj stronę