Brzeg, dnia 10 stycznia 2024 r.

 

Ogłoszenie czwartego uzupełniającego naboru kandydatów na członków

Powiatowej Rady Działalności  Pożytku Publicznego w Brzegu

(uzupełnienie wakatów)

 

 

Starosta Powiatu Brzeskiego informuje, że w ramach trzeciego uzupełniającego naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu ogłoszonego dnia 8 grudnia 2023 r. żadna organizacja pozarządowa nie złożyła karty zgłoszeniowej. W takim stanie rzeczy w ramach dotychczasowych naborów, których celem było uzupełnienie trzech wakatów powstałych w Powiatowej Radzie Pożytku Publicznego w Brzegu, kartę zgłoszeniową w dalszym ciągu skutecznie złożyły tylko dwie organizacje:

  1. Fundacja Wspierania Rozwoju Rodziny „FELIX”,
  2. Oddział Wojewódzki Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Opolu.

Wobec faktu braku skutecznego zgłoszenia wymaganej liczby przedstawicieli organizacji pozarządowych Starosta Powiatu Brzeskiego ogłasza czwarty uzupełniający nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji, którego celem jest uzupełnienia wakatów, do którego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), prowadzące działalność na terenie powiatu brzeskiego.

Każda organizacja ma prawo do zgłoszenia jednego kandydata na członka rady. Imienne zgłoszenia kandydatów dokonuje się na załączonej karcie zgłoszeniowej. Karta powinna być podpisana przez osobę lub osoby aktualnie uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danej organizacji, zgodnie z jej sposobem reprezentacji wynikającym z Krajowego Rejestru Sądowego lub jej statutu (regulaminu). W przypadku organizacji niewpisanych do KRS do karty należy załączyć kopie, potwierdzone przez członka organizacji za zgodność z oryginałem:

  • dokumentu, z którego wynika wpisanie organizacji do rejestru lub ewidencji;
  • statutu (regulaminu) organizacji;
  • dokumentu, z którego wynika powołanie osób, które podpisały kartę, na funkcje uprawniające do reprezentowania organizacji.

Karty zgłoszeniowe należy złożyć w szczególności osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w Kancelarii  Ogólnej  Starostwa  Powiatowego w Brzegu, ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg, pocztą elektroniczną na adres stowarzyszenia@brzeg-powiat.pl, bądź  systemem ePUAP na adres /powiatbrzeg/domyslna, w nieprzekraczalnym terminie do 24 stycznia 2024 r.

Karty dostarczone po terminie, niepodpisane przez uprawnione osoby, błędnie wypełnione, niekompletne lub bez wymaganego załącznika, nie podlegają rozpatrzeniu.

 

STAROSTA

(−)

Jacek Monkiewicz

 

karta zgłoszeniowa do pobrania: tutaj

Wydrukuj stronę