logo

OGŁOSZENIE KONSULTACJI PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2023 R.

 

Starosta Powiatu Brzeskiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w  art.  3  ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r. o działalności   pożytku   publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1812), zwanymi dalej „organizacjami”, projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 r., w  brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od dnia  21 października 2022 r. do dnia 28 października 2022 r.

Uczestnicy konsultacji składają opinie na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia. Formularz powinien być podpisany przez osobę lub osoby aktualnie uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danej organizacji, zgodnie z jej sposobem reprezentacji wynikającym z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub jej statutu/regulaminu. W przypadku organizacji niewpisanych do KRS (nie dotyczy stowarzyszeń zwykłych i klubów sportowych podlegających nadzorowi Starosty Powiatu Brzeskiego), do karty należy załączyć kopie, potwierdzone przez członka organizacji za zgodność z oryginałem, na każdej zapisanej stronie :

  • dokumentu, z którego wynika wpisanie organizacji do rejestru lub ewidencji;
  • statutu/regulaminu organizacji;
  • dokumentu, z którego wynika powołanie osób, które podpisały kartę, na funkcje uprawniające do reprezentowania organizacji.

Opinie można składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Brzegu, ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg, pocztą elektroniczną na adres stowarzyszenia@brzeg-powiat.pl, systemem ePUAP na adres /powiatbrzeg/domyslna, bądź za pośrednictwem operatora pocztowego. W przypadku opinii złożonych za pośrednictwem operatora pocztowego o terminie nadesłania decyduje data faktycznego wpływu do Starostwa.

Opinie przedstawione po terminie konsultacji, przez nieuprawnione osoby, błędnie wypełnione, niekompletne lub bez wymaganego załącznika, nie podlegają rozpatrzeniu.

Organizacje mogą przedstawić swoje opinie także za pośrednictwem Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, z którą również przeprowadzane są konsultacje projektu programu.

Zasady przeprowadzania konsultacji określa uchwała Nr XII/97/15 Rady Powiatu
Brzeskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie konsultowania aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi.  (Dz. Urz. Woj. Opolskiego, poz.2636).

 

                                                                                                    STAROSTA

                                                                                                    (−)

                                                                                                         Jacek Monkiewicz

 

zał. nr 1 – program

zał. nr 2 – formularz

Wydrukuj stronę