OGŁOSZENIE KONSULTACJI PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2021 R.

 

Starosta Powiatu Brzeskiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w  art.  3  ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r. o działalności   pożytku   publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), zwanymi dalej „organizacjami”, projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r., w  brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od dnia  28 października 2020 r. do dnia 4 listopada 2020 r.

Uczestnicy konsultacji składają opinie na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia. Formularz powinien być podpisany przez osobę lub osoby aktualnie uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danej organizacji, zgodnie z jej sposobem reprezentacji wynikającym z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub jej statutu. W przypadku organizacji niewpisanych do KRS, do karty należy załączyć kopie, potwierdzone przez członka organizacji za zgodność z oryginałem, na każdej zapisanej stronie :

  • dokumentu, z którego wynika wpisanie organizacji do rejestru lub ewidencji;
  • statutu organizacji;
  • dokumentu, z którego wynika powołanie osób, które podpisały kartę, na funkcje uprawniające do reprezentowania organizacji.

Opinie można składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Brzegu, ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg, pocztą elektroniczną na adres stowarzyszenia@brzeg-powiat.pl, systemem ePUAP na adres /powiatbrzeg/domyslna, bądź za pośrednictwem operatora pocztowego. W przypadku opinii złożonych za pośrednictwem operatora pocztowego o terminie nadesłania decyduje data faktycznego wpływu do Starostwa.

Opinie przedstawione po terminie konsultacji, przez nieuprawnione osoby, błędnie wypełnione, niekompletne lub bez wymaganego załącznika, nie podlegają rozpatrzeniu.

Organizacje mogą przedstawić swoje opinie również za pośrednictwem Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, z którą również przeprowadzane są konsultacje projektu programu.

Zasady przeprowadzania konsultacji określa uchwała Nr XII/97/15 Rady Powiatu
Brzeskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie konsultowania aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi.  (Dz. Urz. Woj. Opolskiego, poz.2636).

 

Starosta

(−)

Jacek Monkiewicz

 

załącznik nr 1 – program

 

załącznik nr 2 – formularz

zestawienie opinii z konsultacji programu współpracy NGO 2021

https://bip.brzeg-powiat.pl/dokumenty,5_122

Wydrukuj stronę