logo

 

Brzeg, dnia 26 października 2022 r.

G.6840.2.7.2021

Zarząd Powiatu Brzeskiego

ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego

 

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Nieruchomość położona przy ul. Ofiar Katynia w Brzegu, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako niezabudowana działka nr 636/15 o powierzchni 0,0307 ha, ark.m.9, obręb Centrum, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą nr OP1B/00007419/1.

 

 1. Powierzchnia i opis nieruchomości:

Powierzchnia nieruchomości wynosi 0,0307 ha. Nieruchomość położona jest ok. 700 m na wschód od centralnej części miasta (rynku) w otoczeniu gruntów zabudowanych. Została wydzielona geodezyjnie z terenu użytkowanego przez Brzeskie Centrum Medyczne. W bezpośrednim sąsiedztwie zabudowa handlowo-usługowa oraz mieszkaniowa wielorodzinna. Od południa w bezpośrednim sąsiedztwie granicy działki usytuowany jest budynek prosektorium oraz kompleks szpitalny. Dojazd od północy ulicą Ofiar Katynia – dogodny. Działka nie jest uzbrojona. Uzbrojenie – prąd, woda, kanalizacja, gaz – w ul. Ofiar Katynia. Grunt jest niezabudowany, częściowo ogrodzony, nie ma urządzonego zjazdu z ulicy. Stanowi teren zieleni. Przez działkę przebiega podziemna magistralna sieć ciepłownicza wysokich parametrów – magistrala A – wykonana w technologii preizolowanej, o średnicy 2xÆ250/400 mm o długości
l = 26 m. Ponadto sieć kanalizacyjna i teletechniczna. Możliwości inwestycyjne pogorszone ze względu na sieci uzbrojenia terenu przecinające działkę. Ustanowiono służebność przesyłu dla sieci ciepłowniczej. Ciepłownicza linia przesyłowa przecinająca działkę jest na etapie eksploatacji, w którym przedsiębiorca przesyłowy współkorzysta z nieruchomości w pasie służebności przesyłu. Współkorzystanie polega na ciągłym przesyłaniu ciepłej wody, ponadto ustanowiono służebność polegającą na prawie znoszenia na przedmiotowej nieruchomości sieci ciepłowniczej wraz
z urządzeniami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania tej sieci oraz obejmującej prawo do korzystania z nieruchomości obciążonej w ww. pasie gruntu,
o powierzchni 78 m2 i szerokości 3 m (po 1,5 m od osi sieci) w zakresie swobodnego dostępu do sieci w celu wykonania robót związanych z modernizacją, eksploatacją, przebudową, konserwacją, wymianą, naprawą, usuwaniem awarii i remontami oraz na nie dokonywaniu w pasie służebności przesyłu nasadzeń drzew i krzewów oraz sytuowania nowej trwałej zabudowy obiektami kubaturowymi. Prawo do korzystania
z nieruchomości obciążonej polega w szczególności na umożliwieniu wejścia osób oraz dojazdu ciężkiego sprzętu niezbędnego do wykonania wyżej wymienionych prac,
z obowiązkiem każdorazowego przywrócenia zajmowanego terenu do stanu poprzedniego. Na nieruchomości mogą znajdować się pozostałości podziemnej infrastruktury, w szczególności pozostałości po dawnym cmentarzu ewangelickim, które zostały odkryte w trakcie remontu ul. Ofiar Katynia w tym rejonie. W związku
z tym istnieje prawdopodobieństwo ich występowania również na terenie przedmiotowej nieruchomości.

Niniejszy grunt może być wykorzystany pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z zastrzeżeniem, że projektowane obiekty budowlane nie mogą naruszać istniejącego eksploatowanego uzbrojenia podziemnego terenu i przy ich lokalizacji zostaną zachowane odpowiednie odległości od sieci. Ewentualna przebudowa istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu może nastąpić wyłącznie staraniem i na koszt Nabywcy. Nabywca zobowiązany będzie zapewnić właścicielom sieci dostęp do sieci celem przeprowadzenia konserwacji lub usunięcia awarii. Kwestię usunięcia drzew i krzewów z terenu nieruchomości regulują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916).

Nabywca będzie zobowiązany do ogrodzenia terenu nabytej nieruchomości w części graniczącej z Brzeskim Centrum Medycznym przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót budowlanych pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 5 000,00 zł. Dopuszcza się możliwość wykorzystania w tym celu elementów istniejącego już ogrodzenia usytuowanego wzdłuż ul. Ofiar Katynia.

Uwaga: na nieruchomości mogą znajdować się pozostałości podziemnej infrastruktury (rury, fundamenty, murki, kable itp.). Nie wyklucza się, że przez nieruchomość mogą przebiegać inne sieci uzbrojenia podziemnego. W przypadku, gdyby okazało się, że na nieruchomości znajduje się inne uzbrojenie niż na mapie zasadniczej lub pozostałości podziemnej infrastruktury, nabywca nie będzie wnosił z tego tytułu żadnych roszczeń wobec Powiatu Brzeskiego.

 

 • Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
 1. Sposób zagospodarowania: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 2. Przeznaczenie: nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg (uchwała Rady Miejskiej w Brzegu nr XVIII/142/2003
  z dnia 19 grudnia 2003 r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego Nr 7 poz. 121 z dnia 6 lutego 2004 r. ze zm.) położona jest na obszarze terenu elementarnego oznaczonego symbolem E10 MN/U – teren zabudowy mieszkaniowej z usługami oraz zielenią; funkcja mieszkaniowa ze skoncentrowanymi usługami oraz zielenią; funkcja usługowa wraz z towarzyszącym mieszkalnictwem oraz zielenią (w tym usługi oświaty i usługi zdrowia).

 

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nie ustalono.

 

 1. Obciążenia i zobowiązania:

Nieruchomość jest obciążona prawem nieodpłatnego użytkowania ustanowionym na rzecz Brzeskiego Centrum Medycznego oraz odpłatną i nieograniczoną w czasie służebnością przesyłu ustanowioną na rzecz Brzeskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Umowa użytkowania zostanie rozwiązana przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości.

 

 1. Informacja o przeznaczeniu do zbycia:
 2. Forma zbycia: sprzedaż na własność.
 3. Tryb zbycia: ustny przetarg nieograniczony.

 

 • Cena wywoławcza nieruchomości:
 1. Cena wywoławcza nieruchomości do II przetargu wynosi 47 500,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych). Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
 2. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynieść mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 480,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt złotych). Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej.

 

 • Miejsce i termin przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 2 grudnia 2022 r. o godzinie 1115 w Wydziale Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Brzegu przy
ul. Robotniczej 12, w budynku B, w pokoju nr 104 na I piętrze.

 

 1. Warunki udziału w przetargu:
 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, które wpłacą wadium w terminie i w wysokości określonych w punkcie X niniejszego ogłoszenia, stawią się na przetarg osobiście wraz z dokumentem tożsamości lub przez pełnomocnika albo przez przedstawiciela oraz przedłożą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
 • numer konta, na które należy zwrócić wadium,
 • w przypadku osoby fizycznej, jeżeli uczestnika przetargu reprezentuje pełnomocnik, powinien on przedstawić pełnomocnictwo (oryginał) do uczestnictwa w przetargu oraz dokument tożsamości,
 • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – dokumenty tożsamości osób reprezentujących podmiot, a gdy działa pełnomocnik należy przedłożyć pełnomocnictwo (oryginał) upoważniające do reprezentowania podmiotu
  w przetargu.
 1. Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu, z podpisem notarialnie poświadczonym lub stawić się na przetarg ze współmałżonkiem. Osoby fizyczne posiadające rozdzielność majątkową zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że na dzień przetargu pozostają związane umową
  o rozdzielności majątkowej (w przypadku wygrania przetargu, umowę o rozdzielności majątkowej należy przedstawić przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości).
 2. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia i ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.
 3. Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r.
  o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), zobowiązana jest przedstawić komisji przetargowej wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą aktualne zezwolenie (lub promesę) ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości. Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.
 4. Granice nabywanej nieruchomości przyjmuje się według stanu ujawnionego w operacie ewidencji gruntów i budynków. Nabywca może zażądać okazania w terenie znaków granicznych wyznaczających granice nabywanej nieruchomości pod warunkiem pokrycia kosztów usługi geodezyjnej wznowienia położenia znaków granicznych.

Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Zbywca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu. Przystępujący do przetargu powinni zapoznać się we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu, w tym
z jego parametrami, aktualnym oraz możliwym przyszłym sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie przystępującego do przetargu i stanowi obszar jego ryzyka.

 

 1. Wadium:
 2. Wysokość wadium wynosi 4 750,00 zł (słownie: cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) i jest płatne w pieniądzu na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów nr rach. 76 8870 0005 2001 0030 2668 0004 lub
  w kasie Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Wyszyńskiego 23, w terminie do dnia 25 listopada 2022 r. do godziny 2400.
 3. Za termin wpłaty uważa się moment wpływu środków na wskazany powyżej rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Brzegu.
 4. Tytuł wpłaty wadium powinien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy. W przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, w tytule wpłaty wadium należy wskazać również numer KRS uczestnika przetargu.
 5. Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości
 6. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na podane przez nich konta. Wadium w powyższym terminie zwraca się uczestnikom także w wypadku odwołania, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 7. W przypadku uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium przepada.

 

 1. Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości:
 2. Oferent, który wygrał przetarg, jest zobowiązany do zapłaty ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu wraz z podatkiem VAT, pomniejszonej o wniesione wadium, przed ustalonym przez Zarząd Powiatu Brzeskiego terminem zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu
  w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów nr rach. 06 8870 0005 2001 0030 2668 0003. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazany powyżej rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Brzegu.
 3. Nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości oraz opłat sądowych za wpisy w księdze wieczystej.
 4. Wydanie nieruchomości na rzecz nabywcy nastąpi w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
 5. O miejscu i terminie zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości nabywca zostanie zawiadomiony najpóźniej wterminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nie przystąpienia nabywcy bez usprawiedliwienia dozawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w formie aktu notarialnego tj.niestawienia się
  w miejscu i terminie wyznaczonym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Zarząd Powiatu Brzeskiego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 • Zarząd Powiatu Brzeskiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu
  z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu.

 

 • Informacja o wynikach przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.brzeg-powiat.pl na okres 7 dni. Informację podaje się po 7 dniach od dnia rozstrzygnięcia przetargu, tj. po terminie przewidzianym na złożenie skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu.

 

 • Ochrona danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Brzeski – Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą w Brzegu 49-300, przy ul. Robotniczej 20;

2) z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Brzegu można skontaktować się pod nr tel. 77 444 79 34, adres j.w.;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań urzędu wynikających z prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych;

4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu.;

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

6) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną określoną przez Prezesa Rady Ministrów (Premiera);

8) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych;

9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

10) nie przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia danych ze względu na prawne obowiązki określone w pkt 3 zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

11) nie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

12) nie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody ze względu na to, że przetwarzanie nie jest oparte o wyrażenie zgody;

13) Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu i zautomatyzowaniu i dlatego nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych w sposób zautomatyzowany ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

 1. Szczegółowych informacji o przetargu i możliwości dokonania oględzin przedmiotu przetargu udziela Izabela Wiecheć, Geodeta Powiatowy, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12, w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, budynek B, I piętro, pokój nr 107, tel. 77 444 79 16.

 

 

Zarząd Powiatu Brzeskiego zaprasza do udziału w przetargu.

 

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Brzegu przy ul. Robotniczej 20 oraz ul. Robotniczej 12 (przy Wydziale Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami) oraz zamieszcza się na stronie internetowej https://brzeg-powiat.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.brzeg-powiat.pl na okres 30 dni od dnia 26 października 2022 r.

 

Ponadto wyciąg z niniejszego ogłoszenia o przetargu ukaże się w dniu 26 października
2022 r. w „Nowej Trybunie Opolskiej”.

 

 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 

Jacek Monkiewicz

 

Wydrukuj stronę