Brzeg, dnia 10.07.2019 r.
G.6840.1.6.2017

Starosta Brzeski
ogłasza I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż przysługującego Skarbowi Państwa prawa użytkowania wieczystego

1. Położenie oznaczenie i opis nieruchomości :
Przedmiotem przetargu jest przysługujące Skarbowi Państwa prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej, położonej w Brzegu, obręb Południe, stanowiącej własność Gminy Brzeg, w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa-Starosty Brzeskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 681/1 o pow. 0,0002 ha, ark. mapy 14, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą KW – OP1B/00016730/3.
Nieruchomość jest położona ok. 2500 m na południe od centralnej części miasta (rynku) w otoczeniu gruntów zabudowanych o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej. Stanowi niewielki trójkątny obszar gruntu w narożniku posesji zabudowanej domem jednorodzinnym o numerze adresowym Broniewskiego 14. Lokalizacja korzystna. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej – od ulicy Broniewskiego, dojazd dobry. Działka obecnie jest użytkowana jako podjazd przed domem, jest częściowo ogrodzona wraz z działką nr 680, utwardzona kostką granitową. Ogrodzenie, kostka granitowa nie stanowią własności Skarbu Państwa. Właściciel tych nakładów ma prawo je usunąć w terminie 20 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Uzbrojenie terenu w prąd, wodę, kanalizację i gaz – w ulicy Broniewskiego. Możliwości inwestycyjne obniżone – pogorszone ze względu na geometrię działki. Działka nie stanowi samodzielnej działki budowlanej.
Granice nabywanej nieruchomości przyjmuje się według stanu ujawnionego w ewidencji gruntów i budynków. Nabywca może zażądać okazania w terenie znaków granicznych wyznaczających granice nabywanej nieruchomości pod warunkiem pokrycia kosztów usługi geodezyjnej wznowienia położenia znaków granicznych.
2. Przeznaczenie nieruchomości:
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, uchwalonego dnia 19 grudnia 2003 r., uchwałą Rady Miejskiej w Brzegu Nr XVIII/142/03, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 6 lutego 2004 r. nr 7, poz. 121, zmienionego uchwałą nr XLVIII/472/09 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 4 września 2009 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 2 listopada 2009 r. nr 90, poz.1307, działka nr 681/1 w Brzegu, jest położona w granicach terenu elementarnego D28MN/U/KS: na terenie o funkcji podstawowej – tereny mieszkaniowe z usługami i zielenią, w obszarze niskiej intensywności (MN), w obrębie istniejącego zainwestowania, oraz na obszarze strefy V- zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności.
3. Sposób zagospodarowania: zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.
4. Termin zagospodarowania: nie ustalono.
5. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania: nieruchomość sprzedawana jest w stanie wolnym od obciążeń i zobowiązań.
6. Forma zbycia: sprzedaż prawa użytkowania wieczystego
7. Tryb zbycia: ustny przetarg ograniczony do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych.
Uzasadnienie wyboru trybu przetargu – Starosta Brzeski biorąc pod uwagę kształt działki oraz fakt, że działka nie stanowi samodzielnej działki budowlanej postanowił ograniczyć przetarg do ww. podmiotów, za zgodą Wojewody Opolskiego (Zarządzenie Nr 118/18 z dnia 16 listopada 2018 r.).
8. Cena wywoławcza :
Cena wywoławcza prawa użytkowania wieczystego działki nr 681/1 wynosi: 200,00 zł .
Uwaga – cena nie obejmuje wartości nakładów o których mowa w punkcie 1 ogłoszenia.
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, w stawce obowiązującej w dniu przetargu.
9. Wysokość, terminy wnoszenia i zasady aktualizacji opłat:
1) Stawka procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego ustalona przez Gminę Brzeg wynosi 1%
2) Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego na rzecz Gminy Brzeg płatna jest w terminie do dnia 31 marca każdego roku.
3) Opłata w roku 2019 wynosi 1,21 zł, w roku 2020 i w latach następnych będzie wynosić 2,42 zł.
4) Zgodnie z art. 77 i art. 78 w związku z art. 72 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz.2204 z późn.zm.) wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty.
10. Miejsce i termin przetargu :
Przetarg odbędzie się w dniu : 5.09.2019 r. o godz. 830 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu ul. Robotnicza 12, pokój nr 104 na I piętrze budynku B.
11. Warunki udziału w przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które łącznie spełniają następujące warunki:
1) są właścicielami i użytkownikami wieczystymi nieruchomości przyległych do działki nr 681/1 tj. właścicielami działek nr 660/1 lub 680, położonych w Brzegu, obręb Południe,
2) zgłoszą swoje uczestnictwo w przetargu na piśmie w zaklejonej kopercie z napisem „Przetarg–dz.681/1” do dnia 29.08. 2019 r. do godz. 1300 w Kancelarii Głównej Starostwa Powiatowego w Brzegu, przy ul. Robotnicza 20.
O dotrzymaniu wyznaczonego terminu zgłoszenia uczestnictwa w przetargu decyduje dzień wpływu lub doręczenia do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Brzegu organizującego przetarg
3) wpłacą wadium w formie, terminie i wysokości, określonych w punkcie 11 niniejszego ogłoszenia,
4) stawią się na przetarg osobiście lub przez pełnomocnika (dotyczy osób fizycznych) albo przez przedstawiciela lub przez pełnomocnika (dotyczy innych podmiotów). Osoba będąca pełnomocnikiem winna posiadać przy sobie pełnomocnictwo lub jego uwierzytelniony notarialnie odpis.
Zgłoszenie do przetargu powinno zawierać:
1) imię, nazwisko i adres zgłaszającego lub nazwę i siedzibę, jeżeli zgłaszający jest osobą prawną,
2) datę sporządzenia zgłoszenia,
3) podpis zgłaszającego,
4) numer konta, na które należy zwrócić wadium.
W przypadku, gdy zgłoszenie składa pełnomocnik do zgłoszenia należy dołączyć pełnomocnictwo lub jego uwierzytelniony odpis.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu wraz z dowodem tożsamości uczestników lub osób reprezentujących uczestnika.
Uwaga: Komisja przetargowa ogłosi listę osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu w terminie do dnia 4.09. 2019 r. poprzez zamieszczenie jej na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu przy Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami ul. Robotnicza 12, I piętro budynek B nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.
Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu, z podpisem notarialnie poświadczonym lub stawić się na przetarg ze współmałżonkiem.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia i ze stanem przedmiotu przetargu i nie wnoszą do tego stanu żadnych zastrzeżeń.
11. Wadium :
Wysokość wadium wynosi 20,00 zł i jest płatne w pieniądzu na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów nr rach. 76 8870 0005 2001 0030 2668 0004 lub w kasie Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 w terminie do dnia 29.08. 2019 r. do godz. 2400.
Za termin wpłaty uważa się moment wpływu środków na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym
W przypadku uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium przepada.
12. Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości:
Oferent, który wygrał przetarg, jest obowiązany do zapłaty ceny nieruchomości przed ustalonym przez Starostę Brzeskiego terminem zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty wieczystoksięgowe .
13. Starosta Brzeski zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny; informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu.
14. Informacja o wyniku przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni. Informację wywiesza się po 7 dniach od dnia rozstrzygnięcia przetargu tj. po terminie przewidzianym na złożenie skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu.
15. Szczegółowych informacji o przetargu i możliwości dokonania oględzin przedmiotu przetargu udziela Izabela Wiecheć, Geodeta Powiatowy, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu, Brzeg, ul. Robotnicza 12, pok. Nr 107, tel. 4447 916

Starosta Brzeski zaprasza do udziału w przetargu.

 

 

 

Uwaga:
Ogłoszenie o przetargu publikuje się na okres 30 dni tj. od dn. 10.07. 2019 r. do dnia przetargu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej nr 12 i nr 20 oraz zamieszczenie na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info.pl.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu publikuje się w prasie lokalnej: Gazeta Brzeska, wydanie z dnia 10.07.2019 r.

Wydrukuj stronę