Brzeg, dnia 16 sierpnia 2023 r.

G.6840.2.6.2022

Zarząd Powiatu Brzeskiego

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego

 

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Niezabudowana nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Brzeskiego, położona
w obrębie Grodków, ark. m. 7, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 778/41 o powierzchni 0,1360 ha, dla której Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi księgę wieczystą nr OP1N/00064248/0.

 

 1. Powierzchnia i opis nieruchomości:

Powierzchnia nieruchomości wynosi 0,1360 ha. Położona jest ok. 1500 m na południe od centralnej części miasta (rynku) w sąsiedztwie gruntów zabudowanych (zabudowa mieszkaniowa, oświatowa – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz gospodarcza). Jest to lokalizacja peryferyjna o niezbyt korzystnym sąsiedztwie (ruiny zabudowy gospodarczej). Działka jest niezabudowana, ma dostęp do drogi publicznej (dz. nr 765/1, ul. Krakowska) poprzez działkę nr 778/37, która została przekazana Gminie Grodków przez Powiat Brzeski w drodze darowizny z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną ogólnodostępną (droga ma nawierzchnię szutrową). Nieruchomość obecnie nie jest użytkowana, wcześniej była uprawiana jako ogródek działkowy, pozostały po nim drzewa owocowe, teren jest porośnięty zielenią. Działka jest nieuzbrojona. Podziemne sieci wodociągowa i elektroenergetyczna zlokalizowane w działce
nr 778/37. Ponadto część sieci elektroenergetycznej przebiega przez działkę nr 778/41, wzdłuż jej wschodniej granicy. Zbywający nie występował o warunki techniczne przyłączenia do tych sieci. Możliwości inwestycyjne pogorszone ze względu na utrudnienia w zabudowie spowodowane nasadzeniami. Na działce może znajdować się słup oświetleniowy. Nie wyklucza się, że na nieruchomości mogą znajdować się pozostałości podziemnej infrastruktury (rury, fundamenty, murki, kable itp.).

 

 • Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
 1. Sposób zagospodarowania: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 2. Przeznaczenie: nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodków zatwierdzonym uchwałą
  Nr XX/170/2020 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 września 2020 r. (opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 30 października 2020 r. poz. 2896) położona jest na terenie oznaczonym symbolem MN99 – przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

 

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nie ustalono.

 

 1. Obciążenia i zobowiązania:

Nieruchomość znajduje się w trwałym zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie. Trwały zarząd zostanie wygaszony przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości. W dziale III księgi wieczystej ujawnione są służebności gruntowe (prawo przejazdu i przechodu przez działkę nr 778/37), które nie dotyczą działki będącej przedmiotem przetargu.

 

 

 1. Informacja o przeznaczeniu do zbycia:
 2. Forma zbycia: sprzedaż na własność.
 3. Tryb zbycia: ustny przetarg nieograniczony.

 

 • Cena wywoławcza nieruchomości:
 1. Cena wywoławcza nieruchomości do I przetargu wynosi 56 000,00 zł. Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
 2. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynieść mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 560,00 zł. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej.

 

 • Miejsce i termin przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 25 września 2023 r. o godzinie 1145 w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Brzegu przy
ul. Robotniczej 12, w budynku B, w pokoju nr 104 na I piętrze.

 

 1. Warunki udziału w przetargu:
 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, które wpłacą wadium w terminie i w wysokości określonych w punkcie X niniejszego ogłoszenia, stawią się na przetarg osobiście wraz z dokumentem tożsamości lub przez pełnomocnika albo przez przedstawiciela oraz przedłożą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
 • numer konta, na które należy zwrócić wadium,
 • w przypadku osoby fizycznej, jeżeli uczestnika przetargu reprezentuje pełnomocnik, powinien on przedstawić pełnomocnictwo (oryginał) do uczestnictwa w przetargu oraz dokument tożsamości,
 • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – dokumenty tożsamości osób reprezentujących podmiot, a gdy działa pełnomocnik należy przedłożyć pełnomocnictwo (oryginał) upoważniające do reprezentowania podmiotu
  w przetargu.
 1. Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu, z podpisem notarialnie poświadczonym lub stawić się na przetarg ze współmałżonkiem. Osoby fizyczne posiadające rozdzielność majątkową zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że na dzień przetargu pozostają związane umową
  o rozdzielności majątkowej (w przypadku wygrania przetargu, umowę o rozdzielności majątkowej należy przedstawić przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości).
 2. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia i ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.
 3. Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r.
  o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), zobowiązana jest przedstawić komisji przetargowej wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą aktualne zezwolenie (lub promesę) ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości. Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.
 4. Granice nabywanej nieruchomości przyjmuje się według stanu ujawnionego w operacie ewidencji gruntów i budynków. Nabywca może zażądać okazania w terenie znaków granicznych wyznaczających granice nabywanej nieruchomości pod warunkiem pokrycia kosztów usługi geodezyjnej wznowienia położenia znaków granicznych.

Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Zbywca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu. Przystępujący do przetargu powinni zapoznać się we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu, w tym
z jego parametrami, aktualnym oraz możliwym przyszłym sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie przystępującego do przetargu i stanowi obszar jego ryzyka. Uwaga: nie wyklucza się, że na nieruchomości mogą znajdować się pozostałości podziemnej infrastruktury (rury, fundamenty, murki, kable itp.) lub sieci uzbrojenia niewidoczne na mapie zasadniczej. W przypadku, gdyby okazało się, że na nieruchomości znajdują się pozostałości podziemnej infrastruktury, nabywca nie będzie wnosił z tego tytułu żadnych roszczeń wobec Powiatu Brzeskiego.

 

 1. Wadium:
 2. Wysokość wadium wynosi 5 600,00 zł i jest płatne w pieniądzu na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów nr rach. 76 8870 0005 2001 0030 2668 0004 lub w kasie Starostwa Powiatowego w Brzegu przy
  Wyszyńskiego 23, w terminie do dnia 18 września 2023 r. do godziny 2400.
 3. Za termin wpłaty uważa się moment wpływu środków na wskazany powyżej rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Brzegu.
 4. Tytuł wpłaty wadium powinien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy. W przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, w tytule wpłaty wadium należy wskazać również numer KRS/REGON uczestnika przetargu.
 5. Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości
 6. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na podane przez nich konta. Wadium w powyższym terminie zwraca się uczestnikom także w wypadku odwołania, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 7. W przypadku uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium przepada.

 

 1. Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości:
 2. Oferent, który wygrał przetarg, jest zobowiązany do zapłaty ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu wraz z podatkiem VAT, pomniejszonej o wniesione wadium, przed ustalonym przez Zarząd Powiatu Brzeskiego terminem zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu
  w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów nr rach. 06 8870 0005 2001 0030 2668 0003. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazany powyżej rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Brzegu.
 3. Nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości oraz opłat sądowych za wpisy w księdze wieczystej.
 4. Wydanie nieruchomości na rzecz nabywcy nastąpi w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
 5. O miejscu i terminie zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości nabywca zostanie zawiadomiony najpóźniej wterminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nie przystąpienia nabywcy bez usprawiedliwienia dozawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w formie aktu notarialnego tj.niestawienia się
  w miejscu i terminie wyznaczonym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Zarząd Powiatu Brzeskiego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

 • Zarząd Powiatu Brzeskiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu
  z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu.

 

 • Informacja o wynikach przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu https://bip.brzeg-powiat.pl na okres
  7 dni. Informację podaje się po 7 dniach od dnia rozstrzygnięcia przetargu, tj. po terminie przewidzianym na złożenie skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu.

 

 • Ochrona danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Brzeski – Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą w Brzegu 49-300, przy ul. Robotniczej 20;

2) z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Brzegu można skontaktować się pod nr tel. 77 444 79 34, adres j.w.;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań urzędu wynikających z prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych;

4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu.;

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

6) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną określoną przez Prezesa Rady Ministrów (Premiera);

8) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych;

9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

10) nie przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia danych ze względu na prawne obowiązki określone w pkt 3 zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

11) nie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

12) nie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody ze względu na to, że przetwarzanie nie jest oparte o wyrażenie zgody;

13) Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu i zautomatyzowaniu i dlatego nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych w sposób zautomatyzowany ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

 1. Szczegółowych informacji o przetargu i możliwości dokonania oględzin przedmiotu przetargu udziela Izabela Wiecheć, Geodeta Powiatowy, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12, w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, budynek B, I piętro, pokój nr 107, tel. 77 444 79 16.

 

Zarząd Powiatu Brzeskiego zaprasza do udziału w przetargu.

 

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 20 oraz ul. Robotniczej 12 (przy Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami) oraz zamieszcza się na stronie internetowej https://brzeg-powiat.pl
i w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu https://bip.brzeg-powiat.pl na okres 30 dni, tj. od dnia 16.08.2023 r.

Ponadto wyciąg z niniejszego ogłoszenia o przetargu ukaże się w dniu 16.08.2023 r.
w „Nowej Trybunie Opolskiej”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Podpis
Opracował Patryk Lis  10.08.2023 r.
Sprawdzenie i wstępna

akceptacja Izabela Wiecheć

 10.08.2023 r.
Wydrukuj stronę