Brzeg, dnia 5.07. 2018r.

G.6840.2. 17 .2017

Zarząd Powiatu Brzeskiego
ogłasza IV ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego

1. Położenie oznaczenie i opis nieruchomości:
Nieruchomość położona przy ul. Krakowskiej w Grodkowie, stanowiąca własność Powiatu Brzeskiego, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 778/39 o pow. 0,1361 ha, ark. mapy 7, dla której Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi księgę wieczystą KW – OP1N/00064248/0.
Nieruchomość położona jest ok.1500 m na południe od centralnej części miasta (rynku) Grodków w otoczeniu gruntów zabudowanych (zabudowa mieszkaniowa, oświatowa- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz gospodarcza). Lokalizacja peryferyjna.
Działka nr 778/39 nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp do drogi publicznej – ul. Krakowska zostanie zapewniony w drodze, służebności gruntowej na działce 778/37, która stanowi drogę wewnętrzną o nawierzchni szutrowej przez, którą podziemnie przebiega przez nią wodociąg i sieć elektroenergetyczna. Odpłatność za ustanowienie służebności będzie wynosiła 3000 zł + 23% VAT.
Działka nieuzbrojona. Na nieruchomości mogą znajdować się pozostałości po utwardzeniu oraz pozostałości podziemnej infrastruktury (rury, fundamenty, murki, kable itp.)

Działka nr 778/39 obecnie nie jest użytkowana. Porośnięta zielenią i drzewami owocowymi pozostałymi po uprawie jej jako ogródka działkowego. Podziemne uzbrojenie terenu : sieć energetyczna, która przecina północno-zachodni narożnik działki , nie stanowi utrudnienia w zabudowie.
Możliwości inwestycyjne pogorszone ze względu na utrudnienia w zabudowie spowodowane nasadzeniami.

2. Przeznaczenie nieruchomości:
Zgodnie ze zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Grodkowa i wsi Tarnów Grodkowski zatwierdzoną uchwałą Rady Miejskiej w Grodkowie nr XXX/219/98 z dnia 18 luty 1998r. (opublikowaną w Dz.Urz.Woj.Op. z dnia 18 maja 1998r. Nr 13, poz.64) – teren obejmujący działkę Nr 778/39 w Grodkowie, wchodzi w skład terenu oznaczonego symbolem C17 UO, ZP, US – istniejący, adaptowany – specjalny obiekt szkolno – wychowawczy.

3. Sposób zagospodarowania: zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego

4. Termin zagospodarowania: nie ustalono

5. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

6. Forma zbycia: sprzedaż na własność
I przetarg odbył się 14.03.2018r., cena wywoławcza wynosiła 61.500,00 zł.
II przetarg odbył się 7.05.2018r., cena wywoławcza wynosiła 40.000,00 zł.
III przetarg odbył się 25.06.2018r., cena wywoławcza wynosiła 40.000,00 zł.

7. Tryb zbycia: ustny przetarg nieograniczony

8. Cena wywoławcza: 40 000,00 zł + podatek VAT

9. Miejsce i termin przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu: 8.08. 2018r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu ul. Robotnicza 12, pokój nr 107 na I piętrze budynku B.

10. Warunki udziału w przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które:

 • wpłacą wadium w terminie i wysokości, określonych w punkcie 11 niniejszego ogłoszenia oraz stawią się na przetarg osobiście lub przez pełnomocnika (dotyczy osób fizycznych) albo przez przedstawiciela (dotyczy innych podmiotów)
 • przedstawiciele lub pełnomocnicy innych podmiotów zamierzających uczestniczyć w przetargu są obowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu odpowiednio:
  – aktualnego odpisu lub wydruku z właściwego rejestru sądowego lub urzędowego
  – pełnomocnictwa
  – numer konta, na które należy zwrócić wadium (dotyczy wszystkich uczestników
  przetargu)
 • cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jednolity tekst Dz.U. z 2014r., poz.1380), obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej aktualne zezwolenie ( lub promesę) ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości,

W przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne poświadczenie.
Przedkładane dokumenty nie mogą być wydane wcześniej niż sześć miesięcy przed datą przetargu, a przystępujący do przetargu składają oświadczenia, iż dokumenty są aktualne na dzień składania dokumentów o przetargu.
Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu, z podpisem notarialnie poświadczonym lub stawić się na przetarg ze współmałżonkiem.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia i ze stanem przedmiotu przetargu i nie wnoszą do stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.
Granice nabywanej nieruchomości przyjmuje się według stanu ujawnionego w operacie ewidencji gruntów i budynków. Nabywca może zażądać okazania w terenie znaków granicznych wyznaczających granice nabywanej nieruchomości pod warunkiem pokrycia kosztów usługi geodezyjnej wznowienia położenia znaków granicznych.

11. Wadium:
Wysokość wadium wynosi 4 000,00 zł i jest płatne w pieniądzu na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów nr rach. 76 8870 0005 2001 0030 2668 0004 lub w kasie Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12, w terminie do dnia 1.08. 2018 r. do godz. 2400.
Za termin wpłaty uważa się moment wpływu środków na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu.

UWAGI:

 • Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości
 • Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym
 • w przypadku uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium przepada.

12. Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości:

 • Oferent, który wygrał przetarg, jest obowiązany do zapłaty:
  – ceny nieruchomości przed ustalonym przez Zarząd Powiatu Brzeskiego terminem zawarcia umowy przenoszącej własność na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków –Łosiów nr rach. 06 8870 0005 2001 0030 2668 0003.
  – jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności drogowej przed ustalonym przez Zarząd Powiatu Brzeskiego terminem zawarcia umowy przenoszącej własność na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków –Łosiów nr rach. 06 8870 0005 2001 0030 2668 0003.
 • Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty wieczystoksięgowe .

Zarząd Powiatu Brzeskiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny; informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu.
Informacja o wyniku przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni. Informację wywiesza się po 7 dniach od dnia rozstrzygnięcia przetargu tj. po terminie przewidzianym na złożenie skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu.

Szczegółowych informacji o przetargu i możliwości dokonania oględzin przedmiotu przetargu udziela Izabela Wiecheć, Geodeta Powiatowy, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu, Brzeg, ul. Robotnicza 12, pok. Nr 107, tel. 4447 916

Zarząd Powiatu Brzeskiego zaprasza do udziału w przetargu.

Uwaga: niniejsze ogłoszenie o przetargu ukaże się w dniu 5.07.2018r.,w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl i Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info.
Ponadto ogłoszenie wywiesza się na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej nr 12 i nr 20, na okres 30 dni tj. od dn. 5.07 2018r. do dnia przetargu.

Wydrukuj stronę