logo

OBWIESZCZENIE STAROSTY BRZESKIEGO

OBWIESZCZENIE STAROSTY BRZESKIEGO o przystąpieniu do opracowania „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku”   Na podstawie art. 39 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na…

logo

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia-Robotnicza 12, Brzeg

Brzeg, dnia 9.06.2021 r. G.6840.2.3.2020   WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości Powiatu Brzeskiego przeznaczonej do zbycia   Położenie, oznaczenie i powierzchnia nieruchomości: Nieruchomość stanowiąca udział 0,07 części niewydzielonych we współwłasności nieruchomości zabudowanej, położonej w Brzegu przy ul. Robotniczej 12, oznaczonej w  ewidencji gruntów i budynków jako działka  nr  479  o pow. 0,7215…

logo

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem-pomieszczenie biurowe przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 23

Brzeg, dnia  10.06.2021 r. G.6845.2.23.2021   WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości  przeznaczonej do oddania w najem   Położenie, oznaczenie i powierzchnia nieruchomości: Nieruchomość położona przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 829/5 o pow. 1,2730 ha, ark. m. 11, obręb Centrum, dla której Sąd…

logo

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dotyczący przekazania w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz Gminy Brzeg

Brzeg, dnia 16.06.2021 r. G.6846.1.1.2021   WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Starosta Brzeski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Brzeg   Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości: OP1B/00019893/4 Oznaczenie nieruchomości (nr działki): 660/8 Położenie: Brzeg, obręb Południe, ul. Władysława Broniewskiego – część…