logo

Brzeg, dnia 9.06.2021 r.

G.6840.2.3.2020

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości Powiatu Brzeskiego przeznaczonej do zbycia

 

  1. Położenie, oznaczenie i powierzchnia nieruchomości:

Nieruchomość stanowiąca udział 0,07 części niewydzielonych we współwłasności nieruchomości zabudowanej, położonej w Brzegu przy ul. Robotniczej 12, oznaczonej w  ewidencji gruntów i budynków jako działka  nr  479  o pow. 0,7215 ha, ark. mapy 7, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą OP1B/00007499/5.

 

  1. Opis nieruchomości:

Kompleks zabudowań administracyjno-biurowych będący siedzibą Urzędu Miasta Brzeg oraz Starostwa Powiatowego w Brzegu wzniesiony w technologii tradycyjnej, podpiwniczony, składający się z dwóch części, piętrowej przedwojennej i trzypiętrowej powojennej oraz budynku garażowego. Zasadnicza okazała przedwojenna część budynku A ma dwie wysokie kondygnacje administracyjno-biurowe, dużą piwnicę i poddasze. Poddasze w przeważającej części nie jest użytkowane. Przedwojenne skrzydło budynku posiada trzy niezależne wejścia i jedną klatkę schodową, jest wzniesiona na planie litery E, bryła budynku zwieńczona dachem o konstrukcji drewnianej, mansardowej, wielospadowej, krytym dachówką ceramiczną. Stropy nad kondygnacjami nadziemnymi drewniane, stolarka okienna i drzwiowa drewniana, okienna wymieniona, drzwiowa w przeważającej części odnowiona. Na podłogach głównie wykładziny pcv typowe dla pomieszczeń biurowych, w części komunikacyjnej parteru posadzki ceramiczne, na ścianach i sufitach tynki cementowo-wapienne, głównie gładkie. Elewacja z zachowanymi zdobieniami. Budynek był na bieżąco remontowany, w ostatnim dziesięcioleciu wymieniono pokrycie dachowe, wzmocniono konstrukcję dachu, wymieniono stolarkę okienną, część instalacji, na bieżąco odświeżano powłoki malarskie w pomieszczeniach, ostatni remont w roku 2017 obejmował przebudowę głównych schodów zewnętrznych do budynku. Budynek zasadniczy posiada przestronne korytarze i jest skomunikowany łącznikiem z dobudowanym w okresie powojennym trzypiętrowym budynkiem B. Budynek B posiada płaski stropodach kryty papą, elewacje ocieplone styropianem, stolarka okienna pcv, dwa niezależne wejścia, jedną klatkę schodową, w części północnej z bryły wyróżnia się parterowa część z salą konferencyjną. Jest to typowa powierzchnia administracyjno-biurowa z lat 70 XX wieku na bieżąco remontowana i modernizowana. Oprócz termomodernizacji (ocieplenie elewacji, wymiana solarki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania) na bieżąco konserwowano pokrycie dachowe, odświeżano powłoki malarskie we wnętrzach, wymieniano wykładziny podłogowe, w części komunikacyjnej I piętra ułożono płytki ceramiczne, modernizowano węzeł sanitarny.

Budynek jest wyposażony w instalację wodociągową, elektryczną, kanalizacyjną, gazową oraz centralnego ogrzewania z sieci miejskiej, pojedyncze pomieszczenia są klimatyzowane. W budynku brak windy, nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

III. Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg uchwalonym przez Radę Miejską w Brzegu uchwałą nr XVIII/142/2003 z dnia 19 grudnia 2003 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 7, poz. 121, z 6 lutego 2004 r. zmienionym uchwałą nr VII/85/19 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 28 marca 2019 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r., poz. 1596., działka nr 479 w Brzegu przy ul. Robotniczej zgodnie z ustaleniami dot. zasad kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej obowiązującego planu jest położona w obrębie terenu elementarnego P9.U, na terenie o funkcji podstawowej zabudowy usługowej

Skrzydło A budynku figuruje w rejestrze zabytków województwa opolskiego pod numerem 2147/87.

 

  1. Sposób zagospodarowania: zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.

 

  1. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie ustalono.

 

  1. Cena nieruchomości: 262 500 zł.

 

VII. Informacja o przeznaczeniu do zbycia: sprzedaż nastąpi w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Brzeg za cenę obniżoną do kwoty 262 500 zł

 

VIII. Termin wnoszenia opłat: dwie raty po 131 250 zł każda z czego pierwsza płatna przed zawarciem umowy, a druga w terminie do 30 czerwca 2022 r.

                                                

  1. Obciążenia i zobowiązania: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

 

 

STAROSTA

Jacek Monkiewicz

 

 

 

 

 

Wykaz nieruchomości wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w  Brzegu na okres 21 dni tj. od dnia 23.06.2021 r. do dnia 14.07.2021 r.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia udziału w nieruchomości stanowiącego własność Powiatu Brzeskiego , w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami winne złożyć wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. od dnia 23.06.2021 r. do dnia 5.08.2021 r. Po upływie tego terminu zostanie zawarta umowa sprzedaży w/w nieruchomości.

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej . Ponadto wykaz publikuje się  na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info w wyżej wymienionych terminach.

 

Wydrukuj stronę