logo

Brzeg, dnia  10.06.2021 r.

G.6845.2.23.2021

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości

 przeznaczonej do oddania w najem

 

  1. Położenie, oznaczenie i powierzchnia nieruchomości:

Nieruchomość położona przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 829/5 o pow. 1,2730 ha, ark. m. 11, obręb Centrum, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą nr OP1B/00007339/6.

 

  1. Opis nieruchomości:

Do wynajęcia przeznaczone jest pomieszczenie biurowe nr 026 o pow. 20,10 m2, położone na parterze budynku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23.

 

  1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Sposób zagospodarowania: najem na rzecz organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie powiatu brzeskiego na cele biurowe – prowadzenie działalności statutowej nie związanej z działalnością gospodarczą.

Przeznaczenie: nieruchomość objęta wykazem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, uchwalonym w dniu 19 grudnia 2003 r. uchwałą Rady Miejskiej w Brzegu nr XVIII/142/03 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 7, poz. 121 ze zm.) położona jest w części w obrębie terenu elementarnego oznaczonego symbolem C2 MN/U/Z a w części w obrębie terenu elementarnego oznaczonego symbolem C3 MN/U/KS/P/Z, strefa III B.

 

  1. Wysokość opłat, terminy ich wnoszenia oraz zasady aktualizacji opłat:

Miesięczny czynsz wywoławczy najmu netto (bez podatku VAT)  w kwocie 95 zł.

Do czynszu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy. Czynsz będzie waloryzowany corocznie z dniem 1 stycznia każdego roku, na podstawie wskaźników wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez GUS w Monitorze Polskim za rok ubiegły.

Czynsz płatny w terminie do 10 dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc.

 

 

Wykaz nieruchomości do wynajęcia wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu na okres 21 dni, tj. od dnia 23.06.2021 r. do dnia 14.07.2021 r. Po upływie tego terminu zostanie ogłoszony nabór wniosków o najem.

Wykaz publikuje się  na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info w wyżej wymienionych terminach.

 

Uwaga

Pomieszczenia są oddawane w najem w stanie, w jakim aktualnie się znajdują. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że w budynku trwa aktualnie remont pomieszczeń na parterze dla Wydziału Komunikacji i z tego powodu występują utrudnienia dla najemców (hałas, kurz).

 

 

STAROSTA

Jacek Monkiewicz

Szczegóły oferty w linku poniżej:

Powiat Brzeski – Starostwo Powiatowe w BrzeguDOKUMENTY BIP (brzeg-powiat.pl)

Wydrukuj stronę