logo

Brzeg, dnia 16.06.2021 r.

G.6846.1.1.2021

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Starosta Brzeski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Brzeg

 

  1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości: OP1B/00019893/4

Oznaczenie nieruchomości (nr działki): 660/8

Położenie: Brzeg, obręb Południe, ul. Władysława Broniewskiego – część chodnika

 

  1. Powierzchnia nieruchomości: 0,0025 ha

 

III. Opis nieruchomości:

Do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Brzeg przeznaczone jest przysługujące Skarbowi Państwa prawo użytkowania wieczystego

 

Lp Oznaczenie nieruchomości (nr działki) Nr księgi wieczystej Wartość prawa użytkowania wieczystego Powierzchnia w ha Działka stanowi część drogi gminnej – ulicy
1 660/8 OP1B/00019893/4 2 100 zł 0,0025 Władysława Broniewskiego – część chodnika

 

 

  1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg uchwalonego dnia 19 grudnia 2003 r., uchwałą Rady Miejskiej w Brzegu nr XVIII/142/03, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 7, poz. 121, z 6 lutego 2004 r. zmienionego uchwałą nr XLVIII/472/09 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 4 września 2009 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego      Nr 90, z dnia 2 listopada 2009 r., poz.1307., działka nr 660/8, arkusz mapy 14, obręb Południe,  w Brzegu przy ul. Władysława Broniewskiego, jest położona w granicach terenu elementarnego D 28 MN/U/KS:

– na terenie o funkcji podstawowej – tereny mieszkaniowe z usługami oraz zielenią, w obszarze niskiej intensywności (MN),

– na terenie o funkcji usługowej wraz z towarzyszącym mieszkalnictwem, zielenią i obsługą komunikacji samochodowej – garaże.

Ww. działka jest położona w przeważającej części na terenie o podstawowej funkcji mieszkaniowej z usługami oraz zielenią (MN) w obrębie istniejącego zainwestowania, w niewielkiej części w liniach rozgraniczających podstawowego układu ulic miejskich-60D ulica dojazdowa, stan istniejący, w granicach obszaru wysokiej ochrony wód podziemnych.

Zagospodarowanie zgodnie z celem umowy darowizny.

 

  1. Termin zagospodarowania nieruchomości: zagospodarowanie przez obdarowanego nieruchomości opisanych w pkt. II zgodnie z celem darowizny winno nastąpić w terminie 5 lat od daty zawarcia umowy darowizny

 

 

  1. Cena nieruchomości:

Wartość prawa własności wynosi 2 100 zł (umowa darowizny)

 

VII. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: 1% płatne na rzecz Gminy Brzeg.

 

VIII. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy.

 

  1. Terminy wnoszenia opłat: do 31 marca każdego roku.

 

  1. X. Zasady aktualizacji opłat: zgodnie z art. 77-78 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234, 815) – w drodze wypowiedzenia przez właściciela gruntu.

 

  1. Informacja o przeznaczeniu do zbycia:

Zbycie nastąpi w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego na rzecz Gminy Brzeg, na cele realizacji zadań własnych gminy w zakresie zarządzania drogami gminnymi

 

XII. Obciążenia i zobowiązania:

Nieruchomość  jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

 

 

 

 

 

STAROSTA

Jacek Monkiewicz

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz nieruchomości wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w  Brzegu na okres 21 dni tj. od dnia 23.06.2021 r. do dnia 14.07.2021 r.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia udziału w nieruchomości stanowiącego własność Powiatu Brzeskiego, w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami winne złożyć wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. od dnia 23.06.2021 r. do dnia 5.08.2021 r. Po upływie tego terminu zostanie zawarta umowa darowizny w/w nieruchomości.

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej . Ponadto wykaz publikuje się  na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info i Biuletynie Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na okres 21 dni.

 

Wydrukuj stronę