logo

OBWIESZCZENIE STAROSTY BRZESKIEGO

o przystąpieniu do opracowania „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku”

 

Na podstawie art. 39 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), Starosta Brzeski podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku”, w celu realizacji zapisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) Program ochrony środowiska może wymagać przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jeśli wyznacza ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W przypadku stwierdzenia przez Starostę Brzeskiego konieczności lub braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zostanie wydane stosowne obwieszczenie w tej sprawie.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1219 ze zm.) „Program ochrony środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku” zostanie poddany zaopiniowaniu przez organ wykonawczy województwa.

Zgodnie z zapisami art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), Starosta Brzeski bez zbędnej zwłoki, będzie podawać do publicznej wiadomości informacje dotyczące poszczególnych etapów opracowania dokumentu oraz informować o uzyskiwanych uzgodnieniach i opiniach, a także możliwości zapoznania się z projektem dokumentu, po jego wykonaniu.

 

STAROSTA

(-)

Jacek Monkiewicz

Wydrukuj stronę