Uzupełnienie składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

UCHWAŁA NR 778/2024 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie uzupełnienia składu rady działalności pożytku publicznego   Na podstawie § 4 w związku z § 17 pkt 1 uchwały Nr XII/96/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie rady działalności pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 2635), uchwala się, co…

Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Brzeg, dnia 12.03.2024 r.     Ogłoszenie o wyborze ofert   Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na rok 2024 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.…