UCHWAŁA NR 778/2024

ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 6 marca 2024 r.

w sprawie uzupełnienia składu rady działalności pożytku publicznego

 

Na podstawie § 4 w związku z § 17 pkt 1 uchwały Nr XII/96/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie rady działalności pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 2635), uchwala się, co następuje:

 

  • 1. Do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu III kadencji powołuje się przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), prowadzących działalność na terenie powiatu brzeskiego::
  • Panią Marię Dydę,
  • Panią Barbarę Janek,
  • Pana Michała Romana.
  • 2.Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Organizacyjno-Prawnemu Starostwa Powiatowego w Brzegu.
  • 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                      

                                                                                Zarząd Powiatu Brzeskiego:

Starosta Jacek Monkiewicz (−)

Wicestarosta Ewa Smolińska (−)

Arletta Kostrzewa (−)

Tomasz Komarnicki (−)

Jerzy Wójcik (−)

 

 

 

UZASADNIENIE UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO

w sprawie uzupełnienia składu rady działalności pożytku publicznego

 

W dniu 18.09.2023 r. do siedziby Starostwa Powiatowego w Brzegu wpłynęły rezygnacje Pani Aleksandry Marcinkowskiej i Pani Katarzyny Szewczyk, w dniu 19.09.2023 r. Pana Zbigniewa Jurcewicza, a w dniu 02.10.2023 r. Pana Pawła Wadówki (przedstawicieli organizacji pozarządowych) z członkostwa w Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu III kadencji (PRDPP). Zgodnie z § 4 uchwały Nr XII/96/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie rady działalności pożytku publicznego, członkowie Rady powoływani są przez Zarząd Powiatu Brzeskiego w drodze uchwały. Zgodnie z § 17 pkt 1 uchwały, do Rady w miejsce odwołanego członka powołuje się kolejnego kandydata z listy i w ten sposób uzupełniony został jeden wakat (uchwała Nr 721/2023 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 20 września 2023 r.). Celem uzupełnienia pozostałych trzech wakatów, zgodnie z § 13 ust. 3 wobec §17 pkt 1 uchwały, Starosta Powiatu Brzeskiego ogłosił uzupełniające nabory na kandydatów członków PRDPP, pierwszy w dniu 04.10.2023 r., a następne w dniach 24.10.2023 r., 14.11.2023 r., 08.12.2023 r. i 10.01.2024 r. W wyniku naborów skutecznie zgłoszeni zostali kandydaci wskazani w niniejszej uchwale i każdy z nich otrzymał co najmniej jeden głos w przeprowadzonym głosowaniu.

 

Sekretarz Powiatu

(−)

Maciej Róg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydrukuj stronę