Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.

UCHWAŁA NR XVIII/163/20 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r. Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) uchwala się, co następuje:   1. Uchwała…