UCHWAŁA NR XVIII/163/20

RADY POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) uchwala się, co następuje:

 

 • 1. Uchwała stanowi roczny program współpracy Powiatu Brzeskiego w 2021 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwany dalej „programem”.

 

 • 2. Ilekroć w programie jest mowa bez bliższego określenia o:
 • ustawie — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • organizacjach — należy przez to rozumieć prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie powiatu lub na rzecz mieszkańców powiatu, bez względu na siedzibę:
  1. organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy,
  2. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy;
 • powiecie — należy przez to rozumieć Powiat Brzeski;
 • starostwie – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Brzegu.

 

 • 3. Celem głównym programu jest pełniejsze i efektywniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców przy współpracy powiatu i organizacji.

 

 • 4. Celami szczegółowymi programu są:
 • zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców powiatu;
 • zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu lokalnych problemów;
 • wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
 • wspieranie i tworzenie warunków na rzecz większej profesjonalizacji działań organizacji pozarządowych;
 • realizacja zapisów porozumienia Powiatu Brzeskiego z organizacjami pozarządowymi z dnia 29 maja 2015 r. nr OR.031.19.2015.

 

 • 5. Podmiotami współpracy i adresatami programu są powiatowe organy administracji publicznej (Rada, Zarząd i Starosta Powiatu Brzeskiego) oraz organizacje w znaczeniu nadanym w § 2 pkt 2.

 

 • 6. Przedmiotem współpracy powiatu i organizacji jest realizacja zadań publicznych powiatu w zakresie pożytku publicznego, w szczególności w dziedzinach:
 • edukacji;
 • ochrony i promocji zdrowia;
 • pomocy społecznej;
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • kultury i ochrony dóbr kultury;
 • kultury fizycznej;
 • turystyki;
 • ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, w szczególności osób niepełnosprawnych;
 • ochrony praw konsumentów,
 • udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

 • 7. Priorytetowymi w okresie obowiązywania programu są zadania publiczne w zakresie:
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • ochrony i promocji zdrowia, w tym zwłaszcza poprzez specjalistyczne poradnictwo psychologiczne, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży w wieku szkolnym;
 • kultury;
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 • udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

 • 8. Współpraca powiatu i organizacji odbywa się w szczególności w formach:
 • zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych w zakresie pożytku publicznego na zasadach określonych w § 12 i kolejnych;
 • wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności w celu zharmonizowania kierunków współdziałania;
 • konsultowania projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, bezpośrednio z tymi organizacjami lub przez Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego, na zasadach określonych w odrębnej uchwale;
 • tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym;
 • współdziałania w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania;
 • pomocy technicznej, szkoleniowej i informacyjnej na rzecz organizacji;
 • promowanie działań podejmowanych przez organizacje w sferze pożytku publicznego;
 • obejmowania patronatem inicjatyw realizowanych przez organizacje;
 • pomoc w nawiązywaniu kontaktów i współpracy przez organizacje działające na terenie powiatu.

 

 • 9. Współpraca powiatu z organizacjami oparta jest na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

 

 • 10. Na realizację programu przeznacza się środki własne w wysokości 90 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) do zabezpieczenia w uchwale budżetowej, a ponadto na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej przeznacza się środki z dotacji budżetu państwa w wysokości zgodnej z art. 20 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 oraz z 2020 r. poz. 875 i 1086), z zastrzeżeniem art. 11 ust. 12 tej ustawy.

 

 • 11. Starostwo zapewnia obsługę biurowo-administracyjną spraw związanych z realizacją niniejszego programu.

   

 • 12. 1. Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom następuje w formie:
  • powierzania wykonywania zadań publicznych albo ich wspierania — wraz z udzielaniem przez powiat dotacji na finansowanie bądź współfinansowanie ich realizacji;
  • innej dopuszczalnej na podstawie odrębnych przepisów.
 1. Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom odbywa się na podstawie otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Zarząd Powiatu Brzeskiego na zasadach określonych w ustawie i niniejszym programie.
 2. Organizacje mogą również składać wnioski przed ogłoszeniem konkursu albo z jego pominięciem, na zasadach określonych odpowiednio w art. 12 albo art. 19a ustawy.

 

 • 13. 1. Organem administracji publicznej, który w imieniu powiatu zleca realizację zadań publicznych jest Zarząd Powiatu Brzeskiego.
 1. Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza otwarte konkursy ofert nie rzadziej niż raz w roku.
 2. Konkursy ogłasza się na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem https://bip.brzeg-powiat.pl/ , na stronie internetowej powiatu pod adresem https://brzeg-powiat.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń siedziby Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 20, a dodatkowo w prasie lub w innej formie — jeżeli tak zadecyduje Zarząd Powiatu Brzeskiego.
 3. Zarząd Powiatu Brzeskiego może podzielić zadania, o których mowa w § 6 lub § 7, na kilka odrębnych konkursów, a także ograniczyć konkurs tylko do wybranych zadań.

 

 • 14. 1. Zarząd Powiatu Brzeskiego w każdorazowej uchwale ogłaszającej otwarty konkurs ofert powołuje komisję konkursową do opiniowania ofert oraz określa poszczególne czynności do wykonania przez komisję i ich terminy.
 1. Do podstawowych zadań komisji w szczególności należy:
  • ocena ofert złożonych w konkursie pod względem formalnym i merytorycznym, zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów wymienionych w § 2, a w szczególności zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy;
  • występowanie do Zarządu Powiatu Brzeskiego z propozycją (rekomendacją) dotyczącą zgłoszonych ofert.
 2. W skład komisji konkursowej wchodzi od 5 do 7 osób.
 3. Starosta Powiatu Brzeskiego ogłasza termin i dopuszczalną formę wskazywania kandydatów przez organizacje.
 4. W pracach komisji konkursowych mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs ofert dotyczy.
 5. Zarząd Powiatu Brzeskiego powołując komisję wskazuje swojego przedstawiciela oraz jej przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
 6. Do obowiązków sekretarza należy w szczególności:
 • przygotowanie projektu ogłoszenia o konkursie;
 • udzielanie wyjaśnień dotyczących treści ogłoszenia o konkursie;
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji prac komisji z zachowaniem przepisów kancelaryjnych obowiązujących w starostwie, w tym zwłaszcza przygotowanie protokołów posiedzeń komisji oraz prowadzenie rejestru złożonych ofert;
 • przygotowanie projektu ogłoszenia o wyborze ofert;
 • zapewnienie publikacji ogłoszeń o konkursie oraz o wyborze ofert, w miejscach i formie wymaganych odrębnymi przepisami prawa.
 1. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych bez udziału oferentów.
 2. Posiedzenie komisji zwołuje przewodniczący komisji lub jego zastępca.
 3. Komisja głosuje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy pełnego składu.
 4. Każdemu członkowi komisji przysługuje równe prawo głosu.
 5. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
 6. Protokół posiedzenia komisji podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu jej członkowie.
 7. Za udział w pracach komisji nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów.
 8. Każdy członek komisji przed rozpoczęciem prac składa pisemne oświadczenie o istnieniu lub nieistnieniu okoliczności powodujących jego wyłączenie z prac komisji.
 9. W pierwszej kolejności komisja dokonuje weryfikacji złożonych ofert pod względem formalnym, zgodnie z kartą oceny formalnej oferty
 10. Ocena ofert pod względem merytorycznym odbywa się na podstawie kryteriów zawartych w ogłoszeniu o konkursie, zgodnie z kartą oceny merytorycznej oferty
 11. Karty oceny formalnej i merytorycznej oferty konkursowej stanowią załączniki ogłoszenia o konkursie.
 12. Komisja opracowuje listę ofert rekomendowanych, na podstawie której Zarząd Powiatu Brzeskiego rozstrzyga konkurs.

 

 • 15. 1. Starosta Powiatu Brzeskiego może powoływać w drodze zarządzenia wspólne zespoły doradcze, opiniujące lub inicjatywne z udziałem przedstawicieli organizacji.
 1. Celem działalności zespołów może być w szczególności:
  1. diagnozowanie problemów i potrzeb społecznych;
  2. tworzenie i konsultowanie programów o charakterze strategicznym;
  3. wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności.
 2. Utworzenie zespołu może nastąpić z inicjatywy powiatowego organu administracji publicznej lub na umotywowany wniosek organizacji kierowany do Starosty Powiatu Brzeskiego.

 

 • 16. 1. Zarząd Powiatu Brzeskiego przedstawi Radzie Powiatu Brzeskiego ocenę realizacji niniejszego programu w formie sprawozdania do 31 maja 2022 r.
 1. Sprawozdanie powinno zawierać co najmniej wykaz otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, z podaniem:
 • zakresu konkursu,
 • daty ogłoszenia konkursu;
 • terminu składania ofert;
 • liczby złożonych ofert;
 • liczby zawartych umów na realizację zadania publicznego;
 • liczby umów niezrealizowanych;
 • liczby organizacji, które złożyły oferty oraz liczby organizacji, które zawarły umowy;
 • nazw i miejscowości siedzib organizacji, z którymi zawarto umowy;
 • wysokości udzielonych dotacji w poszczególnych dziedzinach.
 1. Sprawozdanie powinno również zawierać zwięzły opis innych zrealizowanych form współpracy powiatu z organizacjami, o których mowa w § 8.

 

 • 17. 1. Projekt programu został przygotowany przez Wydział Organizacyjno-Prawny starostwa, a następnie skierowany do konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego i z organizacjami po przyjęciu projektu przez Zarząd Powiatu Brzeskiego na posiedzeniu w dniu 12 listopada 2020 r., z zachowaniem zasad określonych w uchwale Nr XII/97/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie konsultowania aktów prawa miejscowego z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 2636).
 1. W ramach konsultacji projekt został ogłoszony na stronie internetowej starostwa, w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu oraz na tablicy ogłoszeń w starostwie wraz z informacją o możliwości składania opinii w wyznaczonym terminie. W trakcie konsultacji zgłoszono 2 opinie:
 • Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu zaopiniowała projekt pozytywnie;
 • Towarzystwo Ochrony Zwierząt w Brzegu zgłosiło 3 wnioski dotyczące 2 nowych priorytetów i zwiększenia kwoty na realizację programu;

— Zarząd Powiatu Brzeskiego rozpatrzył opinie w dniu 12 listopada 2020 r., pozostawiając w tym zakresie projekt uchwały bez zmian.

 

 • 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

(−)

Janusz Jakubów

Wydrukuj stronę