logo

UCHWAŁA NR 332/2021

ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 3 marca 2021 r.

w sprawie zmiany składu rady działalności pożytku publicznego

 

Na podstawie art. 41g ust. 2 pkt 2 w związku z art. 41f pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz § 17 pkt 2 uchwały Nr XII/96/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie rady działalności pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 2635), uchwala się, co następuje:

 

  • 1. W składzie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu i tym samym w uchwale Nr 47/2019 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie powołania rady działalności pożytku publicznego w § 1 pkt 1 lit. b dokonuje się następujące zmiany:
  • odwołuje się Pana Henryka Wróbla;
  • powołuje się Panią Sabinę Nowak.
  • 2. Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Organizacyjno-Prawnemu Starostwa Powiatowego w Brzegu.
  • 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                      

Zarząd Powiatu Brzeskiego:

Starosta Jacek Monkiewicz (−)

Wicestarosta Ewa Smolińska (−)

Monika Jurek (−)

Tomasz Komarnicki (−)

Arletta Kostrzewa (−)

 

 

Wydrukuj stronę