UCHWAŁA NR 275/2017

 

ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO

 

z dnia 14 lutego 2017 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 1948 oraz z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:

 

  • 1

 

W uchwale Nr 265/2017 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

 

  • 2

Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Organizacyjno – Prawnemu.

 

  • 3

Uchwała podlega ogłoszeniu na:

 

 

 

  • na tablicy ogłoszeń siedziby Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 20.

 

  • 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Zarząd Powiatu Brzeskiego:

 

  1. Starosta Maciej Stefański (−)

 

  1. Wicestarosta Jan Golonka (−)

 

  1. Jacek Hargot (nieobecny)

 

  1. Arletta Kostrzewa (nieobecna)

 

  1. Tomasz Róża (−)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Załącznik do uchwały Nr 275/2017 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 14 lutego 2017 r.

Brzeg, dnia…………………

 

KARTA OCENY FORMALNEJ OFERTY KONKURSOWEJ

……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

(numer oferty)

……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

(tytuł zadania)

……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

(nazwa oferenta)

 

warunki formalne   tak nie uwagi  
           
        Jeżeli zaznaczono NIE ofertę  
Czy oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu? o o pozostawia się bez rozpatrzenia  
        i bez oceny kolejnych warunków  
        Jeżeli zaznaczono NIE ofertę  
Czy oferta została złożona na prawidłowym formularzu? o o pozostawia się bez rozpatrzenia  
        i bez oceny kolejnych warunków  
        Jeżeli zaznaczono NIE ofertę  
Czy jest to jedyna oferta złożona przez oferenta w konkursie? o o pozostawia się bez rozpatrzenia  
        i bez oceny kolejnych warunków  
        Jeżeli zaznaczono NIE ofertę  
Czy oferta jest kompletnie wypełniona i czytelna? o o pozostawia się bez rozpatrzenia  
        i bez oceny kolejnych warunków  
        Jeżeli zaznaczono NIE ofertę  
Czy zadanie konkursowe wpisuje się w cele statutowe oferenta? o o pozostawia się bez rozpatrzenia  
        i bez oceny kolejnych warunków  
Czy  oferent  spełnia  wymogi  określone  w  §  5  ust.  2     Jeżeli zaznaczono NIE ofertę  
o o pozostawia się bez rozpatrzenia  
ogłoszenia konkursowego?       i bez oceny kolejnych warunków  
         
Czy zakres zadania określonego w ofercie wpisuje się     Jeżeli zaznaczono NIE ofertę  
o o pozostawia się bez rozpatrzenia  
w przedmiot konkursu?    
      i bez oceny kolejnych warunków  
         
Czy bezpośrednimi beneficjentami dotacji są mieszkańcy spoza     Jeżeli zaznaczono TAK ofertę  
powiatu  brzeskiego?   (z  zastrzeżeniem §  3  ust.8  ogłoszenia o o pozostawia się bez rozpatrzenia  
konkursowego)       i bez oceny kolejnych warunków  
         
Czy wysokość dotacji, o którą ubiega się oferent przekracza 80%     Jeżeli zaznaczono TAK ofertę  
o o pozostawia się bez rozpatrzenia  
kosztu całkowitego zadania, przekracza kwotę 5.000 zł?     i bez oceny kolejnych warunków  
         
Czy dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów wskazanych     Jeżeli zaznaczono TAK ofertę  
o o pozostawia się bez rozpatrzenia  
w § 3 ust 7 ogłoszenia konkursowego?       i bez oceny kolejnych warunków  
         
        Jeżeli zaznaczono TAK ofertę  
Czy realizacja zadania jest zakończona po dniu 10.XII.2017 r.? o o pozostawia się bez rozpatrzenia  
        i bez oceny kolejnych warunków  
        Jeżeli zaznaczono NIE ofertę  
Czy oferta została podpisana przez osoby do tego uprawnione? o o pozostawia się bez rozpatrzenia  
        i bez oceny kolejnych warunków  
Podpisy członków Komisji : 1. …………………………………..   5. ………………………………..  
  2. …………………………………..   6. ………………………………..  
  3. ……………………………………   7. ………………………………..  
  4. ……………………………………        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Wydrukuj stronę