UCHWAŁA NR 164/2020

ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 3 marca 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego

przez organizacje pozarządowe

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020 oraz z 2020 r. poz. 284) uchwala się, co następuje:

 

  •   1

W uchwale Nr 161/2020 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe w załączniku nr 1 w pkt 8 użyte wyrazy „działalność w zakresie kultury” zastępuje się wyrazami „działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”.

 

  • 2

Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Organizacyjno – Prawnemu.

 

  • 3

Uchwała podlega ogłoszeniu na:

1)  stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej powiatu pod adresem

http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info/;

2) stronie internetowej powiatu pod adresem https://www.brzeg-powiat.pl/;

3) na tablicy ogłoszeń siedziby Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 20.

 

  • 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 26 lutego 2020 r.

 

 

 

Zarząd Powiatu Brzeskiego:

 

Starosta Jacek Monkiewicz (−)

Wicestarosta Ewa Smolińska (nieobecna)

Monika Jurek (−)

Tomasz Komarnicki (−)

Arletta Kostrzewa (−)

 

 

 

 

 

 

Wydrukuj stronę