UCHWAŁA NR 299/2017

ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 11 kwietnia 2017 r.

zmieniająca uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego

przez organizacje pozarządowe

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 573) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 265/2017 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Na realizację zadania określonego w § 1 przeznacza się środki publiczne z budżetu Powiatu Brzeskiego do wysokości 27.921 zł.”.

§ 2

W uchwale Nr 276/2017 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Na realizację zadania określonego w § 1 przeznacza się środki publiczne z budżetu Powiatu Brzeskiego do wysokości 36.879 zł.”.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Organizacyjno – Prawnemu.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu na:

1) stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej powiatu pod adresem http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info/;

2) stronie internetowej powiatu pod adresem https://www.brzeg-powiat.pl/;

3) na tablicy ogłoszeń siedziby Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 20.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Zarząd Powiatu Brzeskiego:

  1. Starosta Maciej Stefański  (nieobecny)
  2. Wicestarosta Jan Golonka  (−)
  3. Jacek Hargot  (−)
  4. Arletta Kostrzewa  (nieobecna)
  5. Tomasz Róża  (−)

 

Wydrukuj stronę