Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu jest w pełni przygotowany do zimy. Do swojej dyspozycji ma w tym roku 6 piaskarko-solarek, 6 pługów, 6 nośników wyposażonych w urządzenia systemu monitorująco-kontrolującego GPS, 1 ładowarkę i 1 równiarkę. W razie potrzeby ilość sprzętu do zimowego utrzymania dróg może zostać zwiększona.

ZDP zarządza drogami powiatowymi o łącznej długości prawie 318 km. Planem zimowego utrzymania w sezonie 2016/2017 objęto prawie 89% dróg. Nieobjęte nim zostały jedynie drogi o znikomym znaczeniu komunikacyjnym (najczęściej o nawierzchni gruntowej, stanowiące dojazd do gruntów rolnych).

Drogi o największym natężeniu ruchu będą odśnieżane na całej szerokości (w niektórych przypadkach odśnieżony zostanie co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek) i posypywane na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Na terenie miast Brzeg, Lewin Brzeski, Grodków część głównych ulic będzie posypywana na całej długości.

Na najmniej uczęszczanych drogach (około 30 km) prowadzone będzie odśnieżanie interwencyjne, w zależności od potrzeb, a jezdnie będą posypywane po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez zarządców.

Na drogach zamiejskich ZDP użyje mieszanki piasku i soli, a na ulicach miast samego piasku (w szczególnych przypadkach mieszanki).

Z chwilą rozpoczęcia prac przy odśnieżaniu w Zarządzie Dróg Powiatowych w Brzegu wprowadzone będą dyżury personelu technicznego do kierowania i koordynowania prac. Ich zakres uzależniony będzie od prognozowanych warunków atmosferycznych i stanu przejezdności dróg. Dyżurni udzielać będą informacji o warunkach ruchu na drogach powiatowych środkom masowego przekazu oraz użytkownikom dróg. Podawać będą również komunikaty o utrudnieniach spowodowanych warunkami zimowymi.

Informacji o przejezdności dróg powiatowych udzielać będzie dyżurny ZDP w Brzegu pod nr tel (077) 411 38 40, 411-38 45, 604 561 975, 604 170 094.

K.Ł.

Wydrukuj stronę