Starosta Powiatu Brzeskiego i Skarbnik Powiatu Brzeskiego

25 maja 2017 roku w Zamku Piastów Śląskich odbyła się sesja absolutoryjna Rady Powiatu Brzeskiego. Radni oceniali podczas niej wykonanie budżetu za rok 2016 po wcześniejszym złożeniu sprawozdania przez Skarbnika Powiatu Brzeskiego Barbarę Bednarz oraz odczytaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej przez przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Cecylię Zdebik.

W głosowaniu nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu  16  radnych zagłosowało „za”, 4  wstrzymało się od głosu.

Za przyznaniem zarządowi absolutorium „za” zagłosowało 15  radnych, „przeciw”  3 radnych, a  2 wstrzymało się od głosu.

Wydrukuj stronę