Przewodniczący
Rady Powiatu Brzeskiego

O g ł o s z e n i e

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 24 stycznia 2019 r. o godz. 10 00 w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu odbędzie się III posiedzenie Rady Powiatu Brzeskiego z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad sesji oraz stwierdzenie ich prawomocności.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu, bieżącej działalności oraz realizacji uchwał Rady Powiatu Brzeskiego.
4. Sprawozdanie Starosty Brzeskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 r.
5. Plan pracy Rady Powiatu Brzeskiego na 2019 r.
6. Plany pracy komisji stałych Rady Powiatu Brzeskiego na 2019 r.
7. Aktualna sytuacja w Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli do rady pożytku publicznego .
9. Wnioski, informacje i oświadczenia radnych.
10. Zamknięcie obrad sesji.

=================================================================
Serdecznie zapraszam mieszkańców powiatu do wzięcia udziału w sesji.
=================================================================

Przewodniczący Rady
Janusz Jakubów

 

 

 

 

 

 

Wydrukuj stronę