Brzeg, dnia 18 maja  2017 r.

Przewodniczący
Rady Powiatu Brzeskiego

Ogłoszenie

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 maja 2017 r. o godz. 10.00 w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, odbędzie się XXX posiedzenie Rady Powiatu Brzeskiego z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad sesji oraz stwierdzenie ich prawomocności.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu  z obrad z dnia  27.04.2017 r.
4. Sprawozdanie z prac  Zarządu Powiatu, bieżącej działalności  oraz  realizacji  uchwał Rady  Powiatu Brzeskiego.
5. Sprawozdanie finansowe powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu  Brzeskiego za 2016 rok –  ref. Skarbnik Powiatu;
a) zapoznanie radnych z opiniami RIO w Opolu:
– opinia dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok,
–  opinia dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium,
b) wystąpienie przewodniczącego Zarządu Powiatu Brzeskiego,
c) dyskusja.
6. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium  Zarządowi Powiatu Brzeskiego.
7. Głosowanie nad zatwierdzeniem rocznego sprawozdania finansowego powiatu  i sprawozdania  z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok:
a) projekt uchwały Rady Powiatu Brzeskiego w sprawie  rozpatrzenia sprawozdania                                     finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu  (druk nr  1),
b) projekt uchwały Rady Powiatu Brzeskiego w sprawie udzielenia absolutorium  dla  Zarządu Powiatu Brzeskiego  za 2016 r. (druk nr 2).
8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016.
9. Podjęcie uchwał w sprawie :
a) rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2017  r. (druk nr 3),
b) wyrażenia woli zawarcia trójstronnego porozumienia przez Powiat Brzeski – Współinicjatora                                przedsięwzięcia z Województwem Opolskim działającym przez zarząd Województwa Opolskiego i ze Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad działający przez Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu w zakresie współfinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie opolskim na DK 94 w miejscowości Brzeg” – Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK nr 94 z drogą wojewódzką nr 401 i drogą powiatową nr 2022 O (ul. Makarskiego w Brzegu) (druk nr 4),
c) zmieniająca  uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 5),
d) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały  budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2017 (druk nr 6).
10. Odpowiedzi Starosty na wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
11. Wnioski, informacje i oświadczenia radnych.
12. Zamknięcie obrad sesji
Serdecznie zapraszam mieszkańców powiatu do wzięcia udziału w sesji.

Przewodniczący Rady
(—-)
Stanisław Kowalczyk

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Brzeskiego – maj 2017

Wydrukuj stronę