Brzeg, dnia 20 kwietnia 2017 r.

Przewodniczący
Rady Powiatu Brzeskiego

Ogłoszenie

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00 w sali przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu, odbędzie się XXIX posiedzenie Rady Powiatu Brzeskiego z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji oraz stwierdzenie ich prawomocności.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z obrad z dnia: 16.03.17 r. i 30.03.17 r.
4. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu, bieżącej działalności oraz realizacji uchwał Rady Powiatu Brzeskiego.
5. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja pn. „Promocja i rozwój” – ref. Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Brzegu.
7. Informacja dot. ochrony zabytków w Powiecie Brzeskim na przykładzie 2016 roku – ref. Główny Specjalista ds. ochrony zabytków.
8. Podjęcie uchwał w sprawie :
a) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych (druk nr 1),
b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 2),
c) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2017 (druk nr 3).
9. Odpowiedzi Starosty na wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
10. Wnioski, informacje i oświadczenia radnych.
11.  Zamknięcie obrad sesji.

Serdecznie zapraszam mieszkańców powiatu do wzięcia udziału w sesji.
Wiceprzewodniczący Rady
Klemens Jakubowski

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Brzeskiego

Wydrukuj stronę