Brzeg, dnia  11 grudnia  2019 r.              

     Przewodniczący

Rady Powiatu Brzeskiego

  O g ł o s z e n i e

 

Uprzejmie  zawiadamiam,  że  w dniu  19 grudnia  2019 r.  o godz. 10 00   w Muzeum Piastów  Śląskich  w Brzegu  odbędzie  się XI posiedzenie  Rady  Powiatu  Brzeskiego z następującym  porządkiem  obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o sprostowanie lub uzupełnienie protokołu z sesji z dnia 29.11.2019 r.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Brzeskiego z jego działalności.
 5. Wnioski i informacje o interpelacjach i zapytaniach radnych.
 6. Budżet Powiatu Brzeskiego na rok 2020 :
 7. opinia RIO,
 8. opinie i wnioski komisji,
 9. dyskusja,
 10. podjęcie uchwały
 11. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Brzeskiego na lata 2020-2032:
  1. opinia RIO,
  2. opinie i wnioski komisji,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały.
 12. Podjęcie uchwał:
  1. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
  2. ustalenia rozkładu czasu pracy aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy na terenie Powiatu Brzeskiego w 2020 roku,
  3. zmieniającej uchwałę nr V/42/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań ,na które przeznacza się środki przekazane przez Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z uwzględnieniem planu finansowego Funduszu,
  4. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2032,
  5. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2019,
  6. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019,
  7. uchylenia Uchwały nr XLIX/317/10 z dnia 28 października 2010 r.
 13. Rozpatrzenie skarg i petycji:
  1. uchwała ws. pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie.
 14. Wnioski, informacje i oświadczenia
 15. Zamknięcie sesji po wyczerpaniu porządku obrad.

 

=================================================================

     Serdecznie zapraszam mieszkańców powiatu do wzięcia udziału w sesji.

=================================================================

 

 

Przewodniczący  Rady

 

Janusz  Jakubów

Wydrukuj stronę