REGULAMIN

BRZESKIEGO BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI
11 listopada 2011
 
CELE
Upamiętnienie 93 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej,
Promocja miasta Brzeg i powiatu brzeskiego
Propagowanie zdrowego stylu życia,
 
ORGANIZATORZY
Starostwo Powiatowe w Brzegu
Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej przy Starostwie Powiatowym
Brzeskie szkoły ponadgimnazjalne
Komenda Hufca ZHP
BKMW „ Na Przełaj”
 
TERMIN
Bieg niepodległości odbędzie się 11 listopada 2011 roku – piątek, start godz. 12.00
 
MIEJSCE
Centrum miasta, bieg po wyznaczonych trasach dla poszczególnych kategorii wiekowych
Start i meta – brzeski RATUSZ.
Sekretariat zawodów mieścić się będzie w Ratuszu
 
UCZESTNICTWO
Uczestnikami Biegu Niepodległości w kategorii dzieci i młodzież mogą być uczniowie, którzy zostali wcześniej zgłoszeni przez opiekunów i posiadają aktualne badania lekarskie lub pisemne oświadczenie o zdolności do udziału w zawodach podpisane przez rodzica bądź ustawowego opiekuna. (Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095) Za sprawdzenie badań lekarskich lub oświadczeń ponoszą odpowiedzialność zgłaszający opiekunowie grup.
 
Wszyscy zawodnicy muszą posiadać wypełnione i otrzymane od organizatora kartki startowe identyfikujące zawodnika. Brak kartki na mecie, zniszczenie jej w stopniu uniemożliwiającym odczyt lub skreślenia na kartce dyskwalifikuje zawodnika w klasyfikacji indywidualnej. Kartki startowe będą wydawane opiekunom grup w dniu zawodów.
 
W kategorii OPEN zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność. (Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w biegach długodystansowych lub do podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność). Osoby w wieku 16 – 18 lat muszą posiadać zgodę rodziców i przybyć na zawody z opiekunem (weryfikacja przy zgłoszeniu z dokumentem tożsamości).
 
Kategoria Nordic Walking ma charakter promocyjny – do pokonania dystans 1660m. – nowoczesna forma aktywności ruchowej
 
ZGŁOSZENIA
Zgłoszenie w kategorii dzieci i młodzież powinno zawierać nazwę szkoły, listę uczestników z zaznaczeniem kategorii wiekowej.
Każda szkoła może zgłosić max 10 zawodników lub zawodniczek w danej kategorii wiekowej
Zgłoszenia do Biegu Niepodległości będą przyjmowane w terminie do 30 października 2011r.:
– faxem nr 77 4111408
– emailem jacek@my-team.pl
– osobiście sekretariat II LO im Zbigniewa Herberta ul. 1-go Maja 7 49-300 Brzeg w godz. 8.00 -15.00
W dniu zawodów opiekunowie dostarczają listy podpisane przez dyrektorów szkół wraz z oświadczeniami rodziców do sekretariatu zawodów.
 
Zgłoszenia w kategorii OPEN przyjmowane będą do dnia zawodów do godz. 11.45
Zgłoszenia w kategorii Nordic Walking przyjmowane będą do 30 października pod nr tel. 506201330
 
KLASYFIKACJE
W klasyfikacji indywidualnej zawody odbędą się w następujących kategoriach wiekowych i odpowiednio na dystansach:
 • Szkoły podstawowe – klasy I-III 360m
 • Szkoły podstawowe – klasy IV-VI 720m
 • Szkoły gimnazjalne 1080m
 • Szkoły ponadgimnazjalne 1660m
 • Kategoria OPEN (od 16 lat) 3320m
 •  
NAGRODY
 • Każdy uczestnik zawodów otrzyma pamiątkową koszulkę (bieg + nordic walking)
 • Każdy kto ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal i dyplom (bieg + nordic walking)
 • W każdej kategorii wiekowej miejsca 1-3 otrzymują nagrody rzeczowe.(bieg)
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
· Opiekę medyczną zapewnia organizator
· Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
· Organizator zapewnia szatnie oraz depozyt na terenie Ratusza
 • Za porządek w szatniach odpowiadają opiekunowie uczestników.
 • Za zagubione rzeczy poza depozytem organizator nie odpowiada.
 • Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników ponoszą opiekunowie.
· W przypadku skrócenia trasy przez zawodnika, zostaje on zdyskwalifikowany.
· Organizator zapewnia posiłek po biegu
· Ostateczne prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom biegu.
 
PROGRAM MINUTOWY
Biegu Niepodległości
11 listopada 2011
 
Weryfikacja
11.00 – 11.45 Dzieci, młodzież i kategoria OPEN
Biegi w kategorii dzieci i młodzieży
12.00 Uroczyste rozpoczęcie Biegu Niepodległości
12.15 Klasy I –III – szkoły podstawowe
12.25 Klasy IV-VI – szkoły podstawowe
12.35 Szkoły gimnazjalne
12.45 Szkoły ponadgimnazjalne
13.15 Bieg kategorii OPEN
13.30 Nordic Walking
13.45 Zakończenie Biegu Niepodległości
Dekoracje zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych po każdym biegu
ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN W PROGRAMIE MINUTOWYM
Wydrukuj stronę