Brzeg, 20.02.2019 r.

G.6845.2.10.2019

 

Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę nieruchomości rolnej

 

Zarząd Powiatu Brzeskiego zaprasza do składania ofert na dzierżawę niezabudowanych nieruchomości rolnych położonych w Żłobiźnie, stanowiących :
1) nieruchomość stanowiąca działkę nr 342/2 o pow. 3,2300 ha, ark.m.1, kw OP1B/00026465/7, sklasyfikowaną gleboznawczo jako grunty orne klasy IIIb, IVa ,

2) nieruchomość stanowiąca działki nr 279/1 o pow. 0,2475 ha i nr 279/2 o pow.0,1716 ha, ark.m.1, kw OP1B/00033593/5, sklasyfikowanej gleboznawczo jako łąki klasy II.

1. Nieruchomości są przeznaczone do wydzierżawienia na cele rolne bez prawa do zabudowy na czas oznaczony na okres 3 lat .

2. Oferty należy składać na druku stanowiącym załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego zaproszenia w zaklejonej kopercie z napisem:
1) „Wniosek o dzierżawę – działka nr 342/2”
2) „Wniosek o dzierżawę – działka nr 279/1 i 279/2”
do dnia 27.02.2019 r. do godz. 1400 w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Brzegu, ul. Robotnicza 20.
3. W przypadku gdy na dzierżawę jednej nieruchomości zostanie złożony więcej niż jeden wniosek, dzierżawca tej nieruchomości zostanie wyłoniony w drodze ustnej licytacji, której przedmiotem będzie stawka czynszu dzierżawy. O terminie ustnej licytacji oferenci zostaną poinformowani telefonicznie na wskazany w ofercie numer telefonu.

4. Ustne licytacje o których mowa w punkcie 3 przeprowadza komisja przetargowa, powołana uchwałą Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. nr 2/2018.

5. Roczna stawka czynszu dzierżawy netto (bez podatku VAT) za wydzierżawienie nieruchomości wynosi :
2 000,00 zł – za dz.342/2
400,00 zł – za dz.279/1 i dz.279/2
z zastrzeżeniem punktu 6.

6. W przypadku, gdy w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert zostanie złożony więcej niż jeden wniosek, roczna stawka czynszu dzierżawy ustalona w punkcie 5 staje się stawką wywoławczą do licytacji.

7. Stawka czynszu dzierżawy podlega corocznej waloryzacji wskaźnikiem wzrostu cen i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszanym przez Prezesa GUS.

8. Czynsz z zastrzeżeniem pkt.9 będzie płatny z góry w terminie do 30 dnia licząc od każdej rocznicy zawarcia umowy – na podstawie wystawionej przez Wynajmującego faktury.
9. Czynsz za pierwszy rok dzierżawy jest płatny z góry przed zawarciem umowy.

10. Granice i powierzchnię wydzierżawianej nieruchomości przyjmuje się według stanu ujawnionego w ewidencji gruntów i budynków. Dzierżawca może zażądać okazania w terenie znaków granicznych wyznaczających granice nieruchomości pod warunkiem pokrycia kosztów usługi geodezyjnej wznowienia położenia znaków granicznych.

11. Z projektem umowy dzierżawy można się zapoznać w pokoju nr 112 na I piętrze w budynku B Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12, w godz. od godz. 800 do 1400 .

Szczegółowych informacji udziela Izabela Wiecheć, Geodeta Powiatowy, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu, Brzeg, ul. Robotnicza 12, pok. Nr 107, tel. 4447 916 .
Uwaga: niniejsze zaproszenie do składania ofert publikuje się na okres 7 dni począwszy od dnia 20.02.2019 r. na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu przy Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Robotniczej nr 12 w Brzegu.

wzór oferty

 

Wydrukuj stronę