Brzeg, 24.10.2017 r.

 

G.6845.2.59.2017

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę nieruchomości rolnej

 

 

Zarząd Powiatu Brzeskiego zaprasza do składania ofert na dzierżawę nieruchomości rolnej stanowiącej działkę nr 306 o pow. 0,23 ha, sklasyfikowanej gleboznawczo jako  grunty orne klasy IIIa, położoną w Żłobiźnie, kw OP1B/00016536/3.

 

 1. Działka jest przeznaczona do wydzierżawienia na cele rolne bez prawa do zabudowy na czas oznaczony na okres 2 lat i 11 miesięcy.

 

 1. Wnioski należy składać na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia w zaklejonej kopercie z napisem „Wniosek o dzierżawę – działka nr 306” do dnia 6.11.2017 r. do godz. 1400 w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Brzegu, ul. Robotnicza 20.

 

 1. W przypadku gdy w odpowiedzi na zaproszenie zostanie złożony więcej niż jeden wniosek, dzierżawca zostanie wyłoniony w drodze indywidualnych ustnych rokowań, których przedmiotem będzie roczna stawka czynszu dzierżawnego. O terminie rokowań oferenci zostaną poinformowani telefonicznie na wskazany w ofercie numer telefonu.

 

 1. Rokowania, o których mowa w punkcie 3 przeprowadzi komisja przetargowa, powołana uchwałą Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 9 grudnia 2014 r. nr 1/2014.

 

 1. Roczna stawka czynszu dzierżawy netto (bez podatku VAT) za wydzierżawienie nieruchomości wynosi 180 zł z zastrzeżeniem punktu 6.

 

 1. W przypadku, gdy w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert zostanie złożony więcej niż jeden wniosek, roczna stawka czynszu dzierżawy ustalona w punkcie 5 staje się stawką wywoławczą do rokowań.

 

 1. Stawka czynszu dzierżawy podlega corocznej waloryzacji wskaźnikiem wzrostu cen i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszanym przez Prezesa GUS.

 

 1. Czynsz roczny płatny będzie w terminach:
  1. Za 1 rok dzierżawy: do 10 dnia od dnia zawarcia umowy
  2. Za 2 rok dzierżawy: do 10 dnia od dnia 1 rocznicy zawarcia umowy
  3. Za ostatnie 11 miesięcy dzierżawy: do 10 dnia od dnia 2 rocznicy zawarcia umowy.

 

 1. Granice i powierzchnię wydzierżawianej nieruchomości przyjmuje się według stanu ujawnionego w ewidencji gruntów i budynków. Dzierżawca może zażądać okazania w terenie znaków granicznych wyznaczających granice nieruchomości pod warunkiem pokrycia kosztów usługi geodezyjnej wznowienia położenia znaków granicznych.

 

 1. Projekt umowy dzierżawy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

 

Szczegółowych informacji udziela Izabela Wiecheć, Geodeta Powiatowy, w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Brzegu, Brzeg, ul. Robotnicza 12, pok. Nr 107, tel. 4447 916 .

Uwaga: niniejsze zaproszenie do składania ofert publikuje się na okres 7 dni począwszy od dnia 24.10.2017 r. na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info oraz  na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu przy Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Robotniczej nr 12 w Brzegu.

 

Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert na dzierżawę nieruchomości rolnej

PROJEKT UMOWY DZIERŻAWY

 

G.6845.2.  59 .2017

UMOWA  DZIERŻAWY

zawarta w dniu ………… 2017 roku, pomiędzy:

 

Zarządem Powiatu Brzeskiego 49-300 Brzeg ul. Robotnicza 12 , reprezentowanym przez :

Macieja Stefańskiego – Starostę

Jana Golonkę – Wicestarostę

przy kontrasygnacie Barbary Bednarz – Skarbnika Powiatu

 

zwanym w dalszej części umowy „Wydzierżawiającym”

a  P………………………………… s.(c)……………….., PESEL ……………….,                zam. ……………………………………………………………………..

 

zwanym w dalszej części umowy „Dzierżawcą” została zawarta umowa następującej treści:

 • 1.

Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy na cele rolne bez prawa do zabudowy      w dzierżawę grunt, stanowiący niezabudowaną działkę nr 306 o powierzchni 0,2300 ha, położony w Żłobiźnie, ark mapy 1, gm. Skarbimierz , sklasyfikowaną gleboznawczo – wg  ewidencji gruntów jako grunty orne klasy  RIIIa , stanowiącą własność Powiatu Brzeskiego.

 • 2.

Dzierżawca będzie używać przedmiotu dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem i  zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki oraz będzie ponosił wszelkie koszty utrzymania przedmiotu dzierżawy.

 

 • 3.

Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca zwróci Wydzierżawiającemu przedmiot dzierżawy w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem normalnego zużycia wynikającego z prawidłowego użytkowania, w przeciwnym wypadku Wydzierżawiający uporządkuje przedmiotowy teren na koszt Dzierżawcy.

 

 • 4.

Strony ustalają, iż z tytułu dzierżawy Dzierżawca będzie płacił Wydzierżawiającemu  roczny czynsz dzierżawny w wysokości : ……….. zł .

Czynsz dzierżawy za ostatnie 11 miesięcy dzierżawy obowiązuje w takiej samej wysokości jak za lata poprzednie.

Dzierżawa jest zwolniona od podatku VAT(stawka Zw) – § 3ust.1 pkt.2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013r. w sprawie zwolnień od podatku towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2015r., poz.736).

 

 

 

 • 5.
 1. Czynsz dzierżawny płatny będzie, na rachunek Bank Spółdzielczy Grodków –

Łosiów z siedzibą w Grodkowie nr 06 8870 0005 2001 0030 2668 0003  na

podstawie wystawionej przez Wydzierżawiającego faktury z zastrzeżeniem

ust.2.

 1. Czynsz roczny płatny będzie w terminach :
 2. a) za 1 rok dzierżawy : do 10 dnia od zawarcia umowy,
 3. b) za 2 rok dzierżawy : do 10 dnia od dnia 1 rocznicy zawarcia  umowy,
 4.  c) za ostatnie 11 miesięcy dzierżawy : do 10 dnia od dnia 2 rocznicy zawarcia

umowy,

 1. W razie opóźnienia w zapłacie czynszu Wydzierżawiającemu służy prawo

naliczenia odsetek za opóźnienie.

 1. Czynsz będzie waloryzowany corocznie, na podstawie wskaźników wzrostu

cen i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Główny Urząd Statystyczny

w Monitorze Polskim za rok ubiegły.

 

 • 6.
 1. Dzierżawcy nie wolno bez uprzedniej pisemnej zgody Wydzierżawiającego

oddać przedmiotu dzierżawy innej osobie do używania, ani też

poddzierżawiać.

 1. Dzierżawca nie może używać przedmiotu dzierżawy niezgodnie z

przeznaczeniem.

 • 7.
 1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony na 2 lata 11 miesięcy,   począwszy od  dnia ………….. 2017r.
 2. Wydzierżawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem

natychmiastowym, gdy Dzierżawca nie wykonuje należycie niniejszej

umowy, w szczególności, gdy:

 1. a) Dzierżawca narusza postanowienia niniejszej umowy, w szczególności

używa przedmiotu dzierżawy niezgodnie z przeznaczeniem, wydzierżawia

bądź w innej formie oddaje do używania przedmiot umowy osobom

trzecim,

 1. b) Dzierżawca zalega z płatnością czynszu lub podatków i innych ciężarów

związanych z własnością lub posiadaniem przedmiotu dzierżawy za

minimum trzy miesiące.

 1. W przypadkach wskazanych w ust.2 powyżej, Wydzierżawiający powinien

wezwać Dzierżawcę do zaniechania naruszeń lub do zapłaty zaległego

czynszu, lub podatków i innych ciężarów związanych z własnością lub

posiadaniem przedmiotu dzierżawy wyznaczając dodatkowy termin 3

miesięcy od dnia otrzymania wezwania.

W przypadku nie zastosowania się do wezwania przez Dzierżawcę,

Wydzierżawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem

natychmiastowym.

 

 • 8.

Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej .

 

 • 9.

Dzierżawca jest zobowiązany uiszczać podatki i inne ciężary związane z własnością lub z posiadaniem przedmiotu dzierżawy.

 

 • 10.

Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Wydzierżawiającego.

 

 • 11.

Wydanie i przekazanie nieruchomości  strony potwierdzą na piśmie  w formie protokołu zdawczo-odbiorczego.

 • 12.

Granice i powierzchnię wydzierżawianej nieruchomości przyjmuje się wg stanu ujawnionego w ewidencji gruntów i budynków. Dzierżawca może zażądać okazania w terenie znaków granicznych wyznaczających granice nieruchomości pod warunkiem pokrycia kosztów usługi geodezyjnej wznowienia położenia znaków granicznych.

 • 13.

 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, a dotyczących jej przedmiotu, zastosowanie maja przepisy kodeksu cywilnego.

 

 • 14.

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy otrzymuje Wydzierżawiający, jeden Dzierżawca.

 

 

          Dzierżawca :                                                             Wydzierżawiający:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brzeg, dnia ………..2017 r.

G.6845.2. 59 .2017

 

PROTOKÓŁ

zdawczo-odbiorczy

wydania i przekazania nieruchomości Powiatu Brzeskiego

 

 1. Przedmiotem przekazania jest grunt, stanowiący niezabudowaną działkę nr 306 o powierzchni 0,2300 ha, położony w Żłobiźnie, ark mapy 1, gm. Skarbimierz , sklasyfikowaną gleboznawczo – wg ewidencji gruntów jako grunty orne klasy RIIIa , stanowiącą własność Powiatu Brzeskiego,  wyszczególniony w Umowie dzierżawy zawartej w dniu ……….. 2017r. pomiędzy Zarządem Powiatu Brzeskiego

 

a  P………………………………………,  zam. ………………………………

 

 1. Stroną przekazującą jest Zarząd Powiatu Brzeskiego, reprezentowany przez :

 

Macieja Stefańskiego – Starostę

Jana Golonkę – Wicestarostę

 

 1. Stroną przejmującą jest …………………, zam. …………………………………………….

 

 1. Strona przekazująca przekazuje a strona przejmująca przejmuje

wyszczególnioną w pkt 1  nieruchomość.

 

 1. Ponadto strony wniosły do protokółu następujące uzgodnienia i zastrzeżenia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egz. otrzymuje strona przejmująca, a 3 egz. strona przekazująca.

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

 

 

STRONA PRZEKAZUJĄCA                                           STRONA PRZEJMUJĄCA

 

G.6845.2.59.2017

Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert na dzierżawę nieruchomości rolnej

WZÓR OFERTY

 

 

……………… dnia……………….

…………………………….

…………………………….

…………………………….

(dane składającego ofertę  – w tym nr telefonu)

                                                    

                                                 Zarząd Powiatu Brzeskiego

 

Zgodnie z zaproszeniem nr G.6845.2.59.2017 do składania ofert na dzierżawę  nieruchomości rolnej stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego, oznaczonej jako działka nr 306 o pow. 0,23 ha, sklasyfikowanej gleboznawczo jako  grunty orne klasy IIIa, położonej w Żłobiźnie, kw OP1B/00016536/3, proszę o zawarcie umowy dzierżawy.

Oświadczam, że zapoznałam się z treścią zaproszenia, projektem umowy dzierżawy oraz z przedmiotem dzierżawy i zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach opisanych w zaproszeniu i w projekcie umowy.

 

 

 

……………………………………

(podpis składającego ofertę)

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydrukuj stronę