logo

Brzeg, dnia 22 lutego 2021 r.

G.6845.2.1.2021

Zarząd Powiatu Brzeskiego

zaprasza organizacje pozarządowe działające na obszarze powiatu brzeskiego do składania ofert na najem lokali  stanowiących własność Powiatu Brzeskiego

 

 1. Do wynajęcia przeznaczone są wymienione w tabeli wolne pokoje biurowe położone w Brzegu na parterze budynku przy ul. Kardynała Stefana  Wyszyńskiego 23, usytuowanym na działce oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 829/5 o pow. 1,2730 ha , ark. m. 11, obręb Centrum, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą kw nr OP1B/00007339/6:

 

Nr pom. Powierzchnia (m2) Nazwa pomieszczenia
017 19,11 Pomieszczenie biurowe
009 19,37 Pomieszczenie biurowe

 

 1. Umowy najmu zostaną zawarte na okres do 31.12.2022 r. z możliwością wypowiedzenia umów przez każdą ze stron umowy za 3-miesięcznym wypowiedzeniem.
 2. Wysokość miesięcznego czynszu najmu za jedno pomieszczenie biurowe:

95 zł + podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy.

 1. Miejsce i termin składania wniosków o zawarcie umowy:

Pisemne wnioski o zawarcie umowy należy składać w Kancelarii  Ogólnej Starostwa   Powiatowego w Brzegu ul. Robotnicza 20,  w terminie do dnia 16 marca 2021 r. do godz. 1200.

 1. Wniosek winien zawierać:
 • dane najemcy: nazwa organizacji, nr KRS lub właściwego rejestru, adres i adres do korespondencji, nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania organizacji
 • numer pomieszczenia biurowego, którego wniosek dotyczy,
 • zobowiązanie do zawarcia umowy na warunkach opisanych w niniejszym zaproszeniu i projekcie umowy,
 • oświadczenie, że najemca zapoznał się z pełną treścią zaproszenia i z projektem umowy najmu oraz przedmiotem najmu.
 1. Zawarcie umów najmu nastąpi z zastrzeżeniem punktu 7 z organizacjami, które w terminie określonym w punkcie 4 niniejszego zaproszenia złożą wniosek o zawarcie umowy i stawią się na podpisanie umowy w dniu 16 marca 2021 r. o godz. 1330  w Starostwie Powiatowym w Brzegu w pok. nr 105 bud. B przy ul. Robotniczej 12 .
 2. W przypadku gdy na najem tego samego pomieszczenia zostanie złożony więcej niż jeden wniosek, najemca tego pomieszczenia zostanie wyłoniony w drodze rokowań, których przedmiotem będzie stawka czynszu.  Rokowania będą się odbywały od godz. 1400 w dniu 16 marca 2021 r.. w Starostwie Powiatowym w Brzegu w pok. nr 104 bud. B przy ul. Robotniczej 12. Najemca wyłoniony w drodze rokowań jest obowiązany podpisać umowę najmu niezwłocznie po zakończeniu rokowań.

 

  UWAGA:

 • Stawka czynszu najmu obejmuje koszty dostawy do przedmiotu najmu energii elektrycznej, ogrzewania oraz wody zimnej i ciepłej, odbioru ścieków i odpadów komunalnych i podlega corocznej waloryzacji z dniem 1 stycznia każdego roku wskaźnikiem wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa GUS.

 

Zarząd Powiatu Brzeskiego zastrzega sobie prawo odwołania zaproszenia do składania ofert na najem lokali z uzasadnionej przyczyny; informacja o odwołaniu składania ofert zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak zaproszenie do składania ofert.

 

Szczegółowych informacji o wynajmie lokali i projekcie umowy najmu   udziela Izabela Wiecheć, Geodeta Powiatowy, w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Brzegu, Brzeg, ul. Robotnicza 12, pok. Nr 107, tel. 4447 916

 

Zarząd Powiatu Brzeskiego zaprasza do składania ofert.

 

Uwaga: niniejsze zaproszenie  ukaże się w dniu 22.02. 2021 roku na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.brzeg-powiat.pl

Ponadto ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń; Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12   na okres  7 dni tj. od 22.02. 2021 roku do dnia zawarcia umów.

 

umowa najmu

wniosek o zawarcie umowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydrukuj stronę