XVII sesja Rady Powiatu Brzeskiego odbędzie się 29 października 2020 r.  o godz. 10 00 .

Sesja  zostanie przeprowadzona  z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).  Przewodniczący Rady będzie prowadził sesję z sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 20.

 

                                               Porządek obrad  XVII sesji Rady Powiatu Brzeskiego

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o sprostowanie lub uzupełnienie protokołu z sesji z dnia 17.09.2020 r.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Brzeskiego z jego działalności.
 5. Wnioski i informacje o interpelacjach i zapytaniach radnych.
 6. Aktualna sytuacja Brzeskiego Centrum Medycznego.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020.
 8. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich,
  b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2032,
  c) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2020.
 9. Rozpatrzenie skarg:
  a) skarga z dnia 22.09.20 r., nr OR.1510.7.2020 na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu,
  b) skarga z dnia 23.09.20 r., nr OR.1510.8.2020 na działalność Dyrektora PCPR w Brzegu.
 10. Informacje podmiotów dokonujących analizy oświadczeń majątkowych.
 11. Wnioski, informacje i oświadczenia
 12. Zamknięcie sesji po wyczerpaniu porządku obrad.
Wydrukuj stronę