Brzeg, dnia 20.03.2018 r.

Ogłoszenie o wyborze ofert

Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na rok 2018 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. 450) w zakresie

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców powiatu –

kwota przyznanej dotacji 21.998 zł.

Zbiorcze zestawienie oferentów, którzy otrzymali dofinansowanie realizacji zadania zgłoszonego do konkursu:

Lp. Nazwa i adres oferenta Zadanie zgłoszone
do konkursu
Przyznana kwota dotacji [zł]
1 Stowarzyszenie Miłośników Turystyki
w Drodze z siedzibą
w Skorogoszczy
ul. Zamkowa 6
49-345 Skorogoszcz
Zajęcia w wodzie – dobrym sposobem rekreacji 4.209
2 Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM
ul. 1-go Maja 2
49-300 Brzeg
Zobacz jak żyć aktywnie 5.000
3 Stowarzyszenie
Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im”
ul. Kościuszki 52
49-340 Lewin Brzeski
Integracyjne Zawody Pływackie Osób Niepełnosprawnych pn.
„My też potrafimy”
4.009
4 UKS Szkolna Akademia Piłkarska
ul. Poprzeczna 16
49-300 Brzeg
„Aktywna mama” – kontynuacja 3.800
5 Fundacja „Uskrzydleni”
ul. Rynek 17/9
49-300 Brzeg
Rowerem na kresy 4.980

 

WICESTAROSTA
WZ. PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU
(−)
Jan Golonka

Wydrukuj stronę