Brzeg, dnia 03.04.2019 r.

 

Ogłoszenie o wyborze ofert

Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na rok 2019 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365 oraz z 2019 r. poz. 37) w zakresie ochrony i promocji zdrowia –

kwota przyznanej dotacji 10.000 zł.

 

Zbiorcze zestawienie oferentów, którzy otrzymali dofinansowanie realizacji zadania zgłoszonego do konkursu:

Lp. Nazwa i adres oferenta Zadanie zgłoszone do konkursu Przyznana kwota dotacji [zł]
1. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nr 2 w Brzegu

ul. Jagiełły 23

49-300 Brzeg

Przeskocz cukrzycę 5.000
2.

 

Brzeskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia

ul. Wyszyńskiego 23 pok. 17

49-300 Brzeg

Wyprzedź raka. Badaj się. 5.000

 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

(−)

Jacek Monkiewicz

 

 

Wydrukuj stronę