Brzeg, dnia 08.04.2020 r.

 

 

Ogłoszenie o wyborze ofert

 

 

Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na rok 2020 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020 oraz z 2020 r. poz. 284) w zakresie  ochrony i promocji zdrowia

 

kwota przyznanej dotacji 5.000 zł.

 

Oferent, który otrzymał dofinansowanie realizacji zadania zgłoszonego do konkursu:

Lp. Nazwa i adres oferenta Zadanie zgłoszone do konkursu Przyznana kwota dotacji [zł]
1. Opolska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych i Społecznych ALMA PRUDENTIA

ul. Piastowska 14

49-300 Brzeg

Cud zdrowia

 

5.000

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

(−)

Jacek Monkiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydrukuj stronę