Brzeg, dnia 16.03.2022 r.

 

 

 

Ogłoszenie o wyborze ofert

 

 

Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na rok 2022 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535, 2490) w zakresie ochrona i promocja zdrowia.

 

 

Lista rankingowa zgłoszonych ofert:

 

 

Lp. Pozycja

rankin-

gowa

Nazwa i adres oferenta Zadanie zgłoszone

do konkursu

Wnioskowana kwota dotacji [zł] Przyznana kwota dotacji [zł]
1 1 Fundacja Wspierania Rozwoju Rodziny „FELIX”

ul. Wiśniowa 27

49-340 Lewin Brzeski

Razem 5.000 5.000
2 2 Brzeskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia

ul. Piastowska 29/2

49-300 Brzeg

Wsparcie psychologiczne

dla dzieci i młodzieży

w czasie pandemii COVID-19

5.000 5.000

 

 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

(−)

Jacek Monkiewicz

 

 

 

Wydrukuj stronę