logo

Brzeg, dnia 21.04.2021 r.

 

 

Ogłoszenie o wyborze ofert

 

 

Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na rok 2021 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) w zakresie kultury.

 

 

Lista rankingowa zgłoszonych ofert:

 

 

Lp Pozycja

rankin-

gowa

Nazwa i adres oferenta Zadanie zgłoszone

do konkursu

Wnioskowana kwota dotacji [zł] Przyznana kwota dotacji [zł]
1 1 Fundacja Rzeka EN

Samoklęski 84

21-132 Kamionka

Festiwal Muzyczny im. Kurta Masura w Brzegu 5.000 5.000

 

 

 

Przewodniczący Zarządu

(−)

Jacek Monkiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydrukuj stronę