Brzeg, dnia 25.03.2020 r.

 

 

Ogłoszenie o wyborze ofert

 

Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na rok 2020 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020 oraz z 2020 r. poz. 284) w zakresie  działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

 

kwota przyznanej dotacji 8.900 zł.

 

Zbiorcze zestawienie oferentów, którzy otrzymali dofinansowanie realizacji zadania zgłoszonego do konkursu:

 

 

Lp. Nazwa i adres oferenta Zadanie zgłoszone do konkursu Przyznana kwota dotacji [zł]
1. Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM

ul. 1 Maja 2

49-300 Brzeg

Radość życia 3.900
2.

 

Stowarzyszenie „Zdrowie”

przy Medycznym Studium Zawodowym im. Hanny Chrzanowskiej w Brzegu

ul. Ofiar Katynia 25

49-300 Brzeg

Popołudniowa opieka wytchnieniowa 5.000

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

(−)

Jacek Monkiewicz

Wydrukuj stronę