Brzeg, dnia 10.05.2016 r.

Ogłoszenie o wyborze ofert

Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na rok 2016 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 239) w zakresie

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, profilaktyki nowotworowej lub ratownictwa – jako formy promocji i ochrony zdrowia

kwota przyznanej dotacji 14.500,00 zł.

Zbiorcze zestawienie oferentów, którzy otrzymali dofinansowanie realizacji zadania zgłoszonego do konkursu:

Lp. Nazwa i adres oferenta Zadanie zgłoszone

do konkursu

Przyznana kwota dotacji [zł]
1. Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im”

ul. Kościuszki 52

49-340 Lewin Brzeski

Rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych 5.000,00
2. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Opolskiego

ul. Małopolska 3

45-301 Opole

Zapewnienie bezpieczeństwa

oraz ochrona zdrowia

na rzece Odra poprzez organizację dyżurów

i patroli ratowników

4.500,00
3. Stowarzyszenie „ZDROWIE”

przy Medycznym Studium Zawodowym im. H. Chrzanowskiej

ul. Ofiar Katynia 25

49-300 Brzeg

Profilaktyka nowotworowa poprzez edukację / 2016 5.000,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

(—)

MACIEJ STEFAŃSKI

Wydrukuj stronę