logo

Brzeg, dnia 31.03.2021 r.

Ogłoszenie o wyborze ofert

Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na rok 2021 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 688, 1570, 2020 oraz z 2020 r. poz. 284) w zakresie  działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Wykaz zgłoszonych ofert:

 

Lp. Nazwa i adres oferenta Zadanie zgłoszone

do konkursu

Przyznana kwota dotacji [zł] Przyznana kwota dotacji [zł]
1. Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im”

ul. Kościuszki 52

49-340 Lewin Brzeski

Rozwój szansą

na niezależność

3.690 3.690

 

 

Wicestarosta

(−)

Ewa Smolińska

 

Wydrukuj stronę